ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA INDEMNIZATIEI DE SOMAJ

In baza Legii nr.76/2002

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj:

 • actul de identitate (original si copie);
 • certificat de nastere, casatorie ( original si copie);
 • acte de studii si calificare (original si copie);
 • carnetul de munca (original si copie);
 • adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata (Anexa 26);
 • certificatul de stagiu de cotizare la fondul de somaj
 • adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este (apt de munca) sau alte restrictii medicale;
 • adeverinta pentru veniturile impozabile eliberate de organele financiare teritoriale
 • dosar cu sina.

 Indemnizatia de somaj este o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca. In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

 • le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;
 • le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
 • a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
 • le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare potrivit legii;
 • au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
 • le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minim 16 care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora.


  Conditiile esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca aceste persoane pentru a beneficia de indemnizatie de somaj sunt urmatoarele:


  – nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;
  – stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
  – sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
  – nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

  Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

  Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

  Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, sunt:

 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de aniIndemnizatia de somaj acordata absolventilor

Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze in termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca.

Daca nu se inregistreaza in termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.

Termenul de 60 de zile se calculeaza incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare celei inscrise pe actul de absolvire, iar nerespectarea acestuia atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizatie de somaj.

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt:

– CI (copie si original);
– Act de studii sau adeverinta (copie si original);
– Certificat de nastere (copie si original);
– Certificat de casatorie, daca este cazul (copie si original);
– Adeverinta medicala cu specificatia (Apt pentru munca) sau cu eventuale restrictii medicale;
– Adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat;
– Declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant;
– Dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

 • sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregstrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
 • sa comunice in termen de 3 zile agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrat;
 • sa caute activ un loc de munca.
  Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj poate interveni in urmatoarele situatii:
 • la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
 • pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 • la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada de cel mult 12 luni;
 • la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
 • pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
 • la data pensionarii pentru invaliditate;
 • pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
 • pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii

  In cazul suspendarii indemnizatiei de somaj pentru neprezentarea lunara la viza, repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii

  Repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare in cazul in care suspendarea a avut loc din urmatoarele situatii:

 • pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 • la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;
 • la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
 • pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
 • la data pensionarii pentru invaliditate;
 • pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Plata indemnizatiei de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:

–  la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
– la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
– la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
– la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
– la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
– daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
– la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
– la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
– la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
– in cazul decesului beneficiarului;
– la data expirarii perioadei legale de plata;
– la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare.

Informații AJOFM Ilfov:

Adresa: Str. Ruginoasa Nr. 4, sector 4, Bucuresti
Telefon/Fax: (021) 332.37.08
E-mail: ajofm@if.anofm.ro

Programul de lucru AJOFM Ilfov:

Luni – Joi:  800 – 1630
Vineri:  800 – 1400