• Societate în Nume Colectiv, Societate în Comandită Simplă sau Societate cu Răspundere Limitată

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
  5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  6. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original) – detalii;
  7. Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unicSRL mai mulți asociațicomandită simplănume colectiv);
  8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – detalii;
  9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
  10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
  11. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – detalii;
  12. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
  13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
  14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
  15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;
  16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  17. Dacă este cazul:
   • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular – tip);
   • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată);
   • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
   • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  18. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:
 • Societate cu Răspundere Limitată - Debutant (SRL-D)

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cu răspundere limitată – debutant (S.R.L. – D)

   

  Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc condiţiile – detalii.

   

  Operaţiuni prealabile

  Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

   

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
  5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  6. Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unicSRL mai mulți asociați);
  7. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – detalii;
  8. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit  – formular;
  9. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
  10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – detalii;
  11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
  12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
  13. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original) – formular;
  14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
  15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;
  16. Dacă este cazul:
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

  Notă:

  • În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerţului.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare şi înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

  Notă de informare

   

  Atenție! Reprezentanții S.R.L.-D.-urilor care au împlinit termenul de 3 ani de la data înființării, începând cu 1 ianuarie 2015 trebuie să facă demersurile necesare pentru schimbarea sintagmei S.R.L.-D. în S.R.L. sau să opteze pentru altă formă juridică .

 • Grup de Interes Economic

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării grupului de interes economic şi a grupului european de interes economic

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original);
  5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  6. Actul constitutiv încheiat în formă autentică (original) – detalii;
  7. Dovada privind sediul principal/secundar declarat; în cazul GEIE, sediul declarat/adresa oficială (copie) –detalii;
  8. Dovada privind efectuarea vărsămintelor, în condiţiile actului constitutiv, dacă este cazul (copii) – detalii;
  9. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate – detalii;
  10. Dacă este cazul, actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul grupului de interes economic şi aprobate de membrii acestuia (copii);
  11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numite administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
  12. Certificatul emis de cenzor care atestă depunerea garanţiei de către administratori (original sau copie certificată);
  13. Dovada din care să rezulte că cel puţin unul dintre membrii GEIE provine din alt stat membru al UE;
  14. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  15. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copie);
  16. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor grupului de interes economic/grupului european de interes economic (original) – detalii;
  17. Dacă este cazul:
   • actele de înregistrare ale fondatorilor persoane juridice (original sau copie certificată);
   • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice (copie certificată);
   • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  18. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau a persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Societate pe Acțiuni sau Societate în Comandită pe Acțiuni

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
  5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  6. Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SA sistem unitarSA sistem dualistcomandită pe acțiuni);
  7. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – detalii;
  8. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit –  formular;
  9. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
  10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de acţionari la capitalul social (copii) – detalii;
  11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
  12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
  13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii certificate);
  14. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);
  15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;
  16. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  17. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public  – detalii;
   • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată);
   • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice (copie certificată);
   • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică  (copie certificată);
   • declaraţia fondatorilor/ administratorilor/ membrilor directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care ţine registrul acţionarilor;
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
   • actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii pe acţiuni constituită prin subscripţie publică, aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv (copie certificată);
   • în cazul societăţii pe acţiuni constituită prin subscripţie publică, prospectul de emisiune semnat de subscriitor, care a fost în prealabil publicat în Monitorul Oficial al României, Partea  a IV-a, procesul verbal al adunării constitutive şi dovada împuternicirii persoanei abilitate cu înfiinţarea societăţii;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  18. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Societate și Companie Națională

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Firma regiei autonome, societăţii naţionale sau companiei naţionale este cea stabilită prin actul normativ de înfiinţare a acestora.

   

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la  sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Copia de pe exemplarul din Monitorul Oficial, Partea I, în care s-a publicat actul normativ de înfiinţare a societăţii sau a companiei naţionale;
  5. Actul constitutiv al societăţii/ companiei (original) – detalii (Modele acte constitutive: SA sistem unitarSA sistem dualist);
  6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social – detalii;
  7. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
  8. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social) – detalii;
  9. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii) – detalii;
  10. Actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte statul în adunarea generală, dacă nu s-au numit prin actul constitutiv (copie);
  11. Actul de numire a administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere/directoratului/directorilor/ cenzorilor/auditorilor, dacă aceştia nu au fost numiţi prin actul constitutiv (copie);
  12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
  13. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);
  14. Actele de identitate ale administratorilor/directorilor/cenzorilor/auditorilor financiari (copie certificată);
  15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii/companiei (original) – detalii;
  16. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  17. Dacă este cazul:
   • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice  (copie certificată);
   • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică  (copie certificată);
   • declaraţia fondatorilor/administratorilor/membrilor directoratului/directorilor privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care ţine registrul acţionarilor;
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  18. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Societate Europeana Holding

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei societăţi europene Holding, constituită de către societăţi anonime şi societăţi cu răspundere limitată (prevăzute în Anexa II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001) înfiinţate potrivit legislaţiei unui stat membru, cu sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Uniunii Europene, dacă cel puţin două dintre ele:

  – sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau
  – deţin de cel puţin 2 ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru.

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea „SE”. Această abreviere poate fi folosită numai de SE cu excepţia altor entităţi juridice înmatriculate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a Regulamentului, care nu sunt obligate să-şi modifice denumirea.

   

  Etapa  I           

  1. Cererea de depunere şi menţionare acte şi de desemnare a experţilor/expertului – formular, (art. 32 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.2157/2001 privind statutul societăţii europene) întocmită de societatea /societăţile participante  la constituirea unei SE holding;
  2. Proiectul de constituire a unei SE holding semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre  societăţile participante, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 – detalii;
  3. Certificatele eliberate de autorităţile competente pe teritoriul cărora îşi au sediul societăţile implicate, din care să reiasă că cel puţin două dintre societăţile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale UE diferite sau dacă deţin  de cel puţin doi ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru ori o sucursală situată pe teritoriul altui stat membru, în original şi în traducere legalizată;
  4. Certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre UE pe teritoriul cărora îşi au sediile entităţile juridice implicate în constituire, în original şi în traducere legalizată, din care să rezulte că acestea funcţionează, au sediul şi administraţia centrală în cadrul UE;
  5. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  6. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:
   • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

  Etapa  II

  1. Cererea de înregistrare întocmită de SE holding – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile participante prin care se aprobă proiectul de constituire şi statutul SE holding, în copii certificate de parte – detalii;
  5. Statutul SE holding – detalii;
  6. Dovezile privind aportarea de către asociaţii societăţilor participante, în termen legal, a procentului minim de acţiuni sau părţi sociale stabilit în proiect, în copii certificate de parte, şi dovezile privind realizarea schimbului de acţiuni sau părţi sociale, după caz, cu acţiuni ale societăţii holding – detalii;
  7. Dovezile care atestă efectuarea publicităţii privind îndeplinirea condiţiilor de constituire a holdingului de către fiecare societate participantă, conform legii sale naţionale – detalii;
  8. Actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii europene aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv;
  9. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;
  10. Acordul  privind modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul SE sau decizia grupului special de negociere prin care s-a hotărât să se aplice reglementările relative la informarea şi consultarea muncitorilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din  Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 şi ale art. 3, 4 şi 7  din Directiva 2001/86/CE;
  11. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original);
  12. Dovezile privind sediul social /secundar al SE holding (copie) – detalii;
  13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi – detalii;
  14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SE holding (original) – detalii;
  15. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  16. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, după caz (copie);
  17. Pentru fondatorul persoană juridică – actul de înmatriculare (copie), hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
  18. Certificatul de bonitate a persoanei juridice nerezidente care participă la constituirea SE holding;
  19. Declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire, din care să rezulte că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar (original);
  20. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  21. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • SE constituită prin fuziune  şi  SE holding se consideră a fi o societate anonimă, reglementată de dreptul statului membru în care îşi are sediul.
  • Societatea care promovează constituirea unei SE holding continuă să existe.
  • SE holding dobândeşte personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de legislaţia statului membru unde îşi stabileşte sediul social.
  • O SE este reglementată:
   • de dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii  europene (SE);
   • dacă Regulamentul permite în mod expres, de dispoziţiile din statutul SE
    sau
   • în lipsa unor reglementări sau a unor reglementări parţiale în Regulament prin :
    (i) dispoziţiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind SE;
    (ii) dispoziţiile legale din statele membre aplicabile unei societăţi anonime constituită în conformitate cu dreptul statului membru  în care SE îşi are sediul;
    (iii) dispoziţiile din statutul societăţii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are sediul social.
   • dispoziţiile legale adoptate de statele membre special pentru SE;
   • dacă natura activităţilor desfăşurate de o SE este reglementată de dispoziţiile specifice ale legislaţiei interne, aceste dispoziţii se aplică în întregime în cazul SE.
  • Menţiunea înmatriculării unei SE şi a radierii acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de o lună de la  publicarea efectuată în conformitate cu legislaţia statului membru în care SE îşi are sediul social; anunţul precizează denumirea societăţii, numărul, data şi locul înmatriculării SE, data şi locul şi titlul publicaţiei, precum şi sediul social şi domeniul de activitate al SE.
  • Informaţiile menţionate mai sus sunt comunicate Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în statul membru.
 • Societate Europeană Constituită prin Fuziune

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei societăţi europene, constituită prin fuziune, de către societăţile anonime [prevăzute în Anexa 1 la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001] înfiinţate potrivit legislaţiei unui stat membru, cu sediul social şi administraţia centrală în cadrul Comunităţii, cu condiţia ca cel puţin două dintre ele să fie reglementate de dreptul unor state membre diferite

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea „SE”. Această abreviere poate fi folosită numai de SE cu excepţia altor entităţi juridice înmatriculate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a Regulamentului, care nu sunt obligate să-şi modifice denumirea.

   

  Etapa I

  1. Cererea de depunere şi menţionare acte şi de desemnare a experţilor/expertului – formular, [art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene, art. 10 din a treia Directivă a Consiliului privind fuziunile societăţilor anonime – 78/855/CEE şi art. 2433 din Legea nr. 31/1990, republicată] întocmită de societatea/societăţile participantă/participante la fuziune;
  2. Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre societăţile care fuzionează, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 20 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 (original) – detalii;
  3. Notificarea informaţiilor prevăzute la art. 21 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 pentru publicare în Monitorul Oficial – detalii;
  4. Certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre UE pe teritoriul cărora îşi au sediile entităţile juridice implicate în constituire, în original şi în traducere legalizată, din care să rezulte că acestea funcţionează, au sediul şi administraţia centrală în cadrul UE – detalii;
  5. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  6. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Etapa II*

  * Toate documentele pe care se întemeiază cererile de la aceasta etapă se depun în 2 exemplare identice, respectiv în original sau în copie certificată, după cum este prevăzut pentru fiecare document, la oficiul registrului comerţului, care le va transmite tribunalului competent.

  1. Cererea de depunere şi menţionare acte – formular, bifată la pct. 5.15, care se completează cu: „Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului”;
  2. Cererea adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii rezultate din fuziune – absorbantă (SE) sau al societăţii care se înfiinţează (SE), prin care se solicită înregistrarea în registrul comerţului – detalii;
  3. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  4. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular;
  5. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  6. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile care fuzionează, prin care se aprobă proiectul de fuziune şi statutul SE, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 8 din a treia Directivă a Consiliului 78/855/CEE care permite fuziunea fără aprobarea adunării generale a societăţii absorbante;
  7. Actul constitutiv (statutul SE) – detalii;
  8. Dovada subscrierii şi vărsării capitalului social minim prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 –detalii;
  9. Actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul societăţii europene aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv.
  10. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor,
  11. Raportul expertului/experţilor asupra proiectului de fuziune;
  12. Acordul privind modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul SE sau decizia grupului special de negociere prin care s-a hotărât să se aplice reglementările relative la informarea şi consultarea muncitorilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 şi ale art. 3, 4 şi 7 din Directiva 2001/86/CE sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;
  13. Certificatul prevăzut la art. 25 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 care atestă încheierea actelor şi formalităţilor premergătoare fuziunii, eliberat de către instanţa judecătorească, notarul sau altă autoritate competentă pentru fiecare societate participantă la fuziune (necesar pentru examinarea legalităţii fuzionării în statul membru în care va fi situat sediul social al SE, original şi traducere) şi copia proiectului de fuziune aprobat de societatea în cauză – detalii;
  14. Dacă este cazul, dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei;
  15. Dovezile privind sediul social/secundar al SE rezultată din fuziune (copie) – detalii;
  16. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numite administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi – detalii;
  17. Declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire, din care să rezulte că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar (original);
  18. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SE rezultată din fuziune (original) – detalii;
  19. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  20. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, după caz ( copie);
  21. Pentru fondatorul persoană juridică – actul de înmatriculare, (copie), hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
  22. Certificatul de bonitate al persoanei juridice nerezidente care participă la fuziune;
  23. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  24. Certificatele de înregistrare ale societăţilor care încetează a exista în cazul în care mai sunt şi alte societăţi cu sediul în România, participante la fuziune, în afara celor din alte state membre (original);
  25. Dovezile privind plata taxelor legale – detalii:

  Notă:

  • SE constituită prin fuziune şi SE holding se consideră a fi o societate anonimă, reglementată de dreptul statului membru în care îşi are sediul.
  • SE dobândeşte personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de legislaţia statului membru unde îşi stabileşte sediul social.
  • Fuziunea produce următoarele efecte:
   • întregul patrimoniu activ şi pasiv al societăţilor care fuzionează se transferă societăţii absorbante/ SE;
   • acţionarii societăţilor care fuzionează/absorbite devin acţionarii societăţii absorbante/ SE;
   • societăţile care fuzionează/absorbite încetează să existe;
   • societatea absorbantă adoptă forma de SE.
  • Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul UE în acelaşi stat membru ca şi administraţia centrală.
  • Un stat membru poate impune SE înmatriculată pe teritoriul său obligaţia de a-şi amplasa administraţia centrală şi sediul social în acelaşi loc.
  • O SE este reglementată:
   • de dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene (SE);
   • dacă Regulamentul permite în mod expres, de dispoziţiile din statutul SE
    sau
   • în lipsa unor reglementări sau a unor reglementări parţiale în Regulament prin:
    (i) dispoziţiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind SE;
    (ii) dispoziţiile legale din statele membre aplicabile unei societăţi anonime constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are sediul;
    (iii) dispoziţiile din statutul societăţii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are sediul social;
   • dispoziţiile legale adoptate de statele membre special pentru SE;
   • dacă natura activităţilor desfăşurate de o SE este reglementată de dispoziţiile specifice ale legislaţiei interne, aceste dispoziţii se aplică în întregime în cazul SE.
  • Menţiunea înmatriculării unei SE şi a radierii acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în conformitate cu legislaţia statului membru în care SE îşi are sediul social; anunţul precizează denumirea societăţii, numărul, data şi locul înmatriculării SE, data şi locul şi titlul publicaţiei, precum şi sediul social şi domeniul de activitate al SE.
  • Informaţiile menţionate mai sus sunt comunicate Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în statul membru.

  *

  * *

  • Formalităţile şi documentele necesare pentru fuziunea prin constituirea unei noi societăţi sunt aceleaşi. În acest sens „societăţile care fuzionează” şi „societatea absorbantă” înseamnă societăţile care încetează să mai existe, respectiv noua societate.
  • Nulitatea unei fuziuni în sensul art. 2 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 nu poate fi pronunţată după înmatricularea SE.
 • Regie Autonomă

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării regiei autonome

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Firma regiei autonome, societăţii naţionale sau companiei naţionale este cea stabilită prin actul normativ de înfiinţare a acestora. Denumirea unei regii autonome este precedată sau urmată de abrevierea „RA”.

  1. Cerere de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 referitor la înregistrarea fiscală – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Copie de pe exemplarul din Monitorul Oficial, Partea I, în care s-a publicat actul normativ pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a regiilor autonome de interes naţional – detalii;
  5. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original), dacă este cazul;
  6. Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale pentru înfiinţarea regiilor autonome de interes  local (copie) – detalii;
  7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei autonome (original) – detalii;
  8. Dovezile privind sediul principal / secundar al regiei autonome (copie) – detalii;
  9. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  10. Actul de numire a persoanelor împuternicite să reprezinte RA, dacă acestea nu au fost numite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare din care să rezulte limitele puterilor conferite acestora (copie certificată) – detalii;
  11. Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte regia autonomă (copie ) – detalii;
  12. Specimenele de semnătură pentru persoanele împuternicite (original) – detalii;
  13. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

  Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Organizație Cooperatistă de Credit

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării organizaţiei cooperatiste de credit prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (cooperative de credit şi case centrale ale cooperativelor de credit)

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma „cooperativă de credit” sau „bancă cooperatistă”, cu indicarea denumirii localităţii în care are sediul social.

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular  şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original);
  5. Actul constitutiv (original) – detalii;
  6. Autorizaţia de constituire a cooperativei de credit emisă de casa centrală la care aceasta urmează să se afilieze sau, după caz, autorizaţia colectivă de constituire a reţelei acordată de Banca Naţională a României (copie) – detalii;
  7. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social variabil (copie) – detalii;
  8. Declaraţiile date pe proprie răspundere de administratori/directori/cenzori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (originale) – detalii;
  9. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);
  10. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite (original) – detalii;
  11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii) – detalii;
  12. Aprobarea prealabilă pentru conducători emisă de casa centrală sau, după caz, de B.N.R. (copie) – detalii;
  13. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  14. Actele de înregistrare ale cooperativelor de credit persoane juridice fondatoare ale caselor centrale (copii) – detalii;
  15. Copia actului de înregistrare a fondatorilor persoane juridice, hotărârea organului statutar al acestora privind participarea la constituirea organizaţiei cooperatiste, precum şi mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original), în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit;
  16. Dovezile privind sediul principal/secundar al organizaţiei (copii) – detalii;
  17. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  18. În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, dovada deciziei de asociere (original) şi/sau actele constitutive ale cooperativelor de credit implicate (copii certificate);
  19. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  20. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • Soluţionarea  cererii  revine în  competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate  care poate/pot  dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Societate Cooperativă de Gradul I și Gradul II

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cooperative de gradul I şi gradul II, care funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Firma societăţii cooperative se compune dintr-o denumire proprie şi este însoţită de sintagma „societate cooperativă”.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei şi/sau emblemei (original);
  5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  6. Actul constitutiv al societăţii cooperative încheiat sub semnătură privată, semnat de toţi membrii fondatori sau în formă autentică în cazul în care s-a subscris ca aport la capitalul social un imobil (original) – detalii;
  7. Dovezile privind sediul social/secundar al societăţii cooperative (copie) – detalii;
  8. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise şi/sau vărsate de către membrii cooperatori la capitalul social (copii) – detalii;
  9. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor împuternicite, după caz (copii certificate) – detalii;
  10. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori din societatea cooperativă sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
  11. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public  – detalii;
  12. Pentru fondatorul persoană juridică actele de înregistrare, în copie, hotărârea organului statutar al fondatorului persoană juridică privind participarea la constituirea societăţii cooperativă, în original, şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică, în original;
  13. Specimenele de semnătură ale administratorului unic sau ale administratorilor (original) – detalii;
  14. Certificatul eliberat de cenzori din care rezultă depunerea garanţiei de către administratori (original sau copie certificată);
  15. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  16. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Cooperativă Agricolă de Gradul I și Gradul II

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării cooperativei agricole de gradul I şi gradul II, care funcţionează potrivit prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma „cooperativă agricolă”.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
  5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  6. Actul constitutiv al cooperativei agricole încheiat sub semnătură privată și atestat de avocat (original şi copie) – detalii;
  7. Statutul cooperativei agricole semnat de membrii fondatori (original);
  8. Dovezile privind sediul social/secundar al societăţii cooperative (copie) – detalii;
  9. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor numărului minim de părţi sociale subscrise; în cazul aporturilor în natură actele privind dovada proprietăţii asupra bunurilor (copii) – detalii;
  10. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor împuternicite, după caz (copii ) – detalii;
  11. Declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori, administratori, cenzori, din care să reiasă că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități (original) – detalii;
  12. Pentru fondatorul persoană juridică actele de înregistrare, în copie, hotărârea organului statutar al fondatorului persoană juridică privind participarea la constituirea societăţii cooperativă (original) şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică, în original;
  13. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  14. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Societate Cooperativă Europeană

  Documentele  necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei societăţi cooperative europene constituite de:

  – cel puţin 5 persoane fizice rezidente în cel puţin două state membre;

  – cel puţin 5 persoane fizice şi societăţi precum şi de către alte entităţi juridice de drept public sau privat, constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru, rezidente în cel puţin două state membre sau reglementate de legislaţia a cel puţin două state membre;

  – societăţi şi alte entităţi juridice de drept public sau privat constituite, rezidente sau reglementate de legislaţia a cel puţin două state membre diferite.

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Firma unei societăţi cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de menţiunea „societate cooperativă europeană” sau de iniţialele „S.C.E.”, iar când membrii societăţii cooperative europene au răspundere limitată, şi de sintagma „cu răspundere limitată”.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   – persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   – persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Dovada disponibilităţii şi rezervării firmei şi/sau emblemei (original);
  5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare (original);
  6. Actul constitutiv al societăţii cooperative europene (SCE), în original, semnat de toţi membrii fondatori, încheiat în formă autentică dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil – detalii;
  7. Dovezile privind sediul principal/ secundar (copii certificate) – detalii;
  8. Dovezile privind aporturile subscrise şi/sau vărsate de către membrii cooperatori la capitalul social, (copii certificate) – detalii;
  9. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
  10. Certificatul eliberat de cenzori din care să rezulte depunerea garanţiei de către administratori;
  11. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SCE – detalii;
  12. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  13. Pentru fondatorul persoană juridică – actul de înmatriculare, în copie, hotărârea  organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
  14. Actele de identitate ale fondatorilor/ administratorilor/ directorilor/ membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/ cenzorilor/ auditorilor persoane fizice, după caz (copii);
  15. Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de art. 11 alin. (2) sau (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene) (SCE), în original sau în copie certificată de parte, respectiv acordul  privind modalităţile de participare  şi implicare a lucrătorilor la activitatea societăţii sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;
  16. Dovezile din care să rezulte că persoanele implicate în constituire sunt resortisante din cel puţin două state membre sau că sunt reglementate de legislaţia  a cel puţin două state membre (original) sau în copie certificată de parte, cu traducerea efectuată de o persoană autorizată a cărei semnătură să fie legalizată de un notar public, după caz;
  17. Declaraţiile pe proprie răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire din care rezultă că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau alte proceduri cu efect similar (original);
  18. Dacă este cazul:

   • avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  19. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă

  • Publicitatea se efectuează în  modul prevăzut de legislaţia privind societăţile pe acţiuni al statului membru pe al cărui teritoriu SCE îşi are sediul social;
  • Înmatricularea şi radierea unei SCE fac obiectul unui aviz publicat spre informare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după publicarea în statul în care SCE îşi are sediul. Avizul conţine denumirea , numărul, data şi locul de înmatriculare a SCE, data, locul şi titlul publicaţiei, precum şi sediul social şi sectorul de activitate;
  • Constituirea unei SCE este reglementată de legislaţia aplicabilă cooperativelor din statul membru pe al cărui teritoriu SCE îşi stabileşte sediul social, precum şi de Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003.
 • Cooperativă Europeană Constituită prin Fuziune

  Documentele  necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei societăţi cooperative europene constituite prin fuziunea unor cooperative înfiinţate în conformitate cu legislaţia unui stat membru care îşi are sediul societăţii şi administraţia centrală în Uniunea Europeană, dacă cel puţin două dintre ele sunt guvernate de legislaţia unor state membre diferite

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Firma unei societăţi cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de menţiunea „societate cooperativă europeană” sau de iniţialele „S.C.E.”, iar când membrii societăţii cooperative europene au răspundere limitată, şi de sintagma „cu răspundere limitată”.

  Etapa  I

  1. Cerere de depunere şi menţionare acte întocmită de societatea cooperativă/societăţile cooperative care participă la fuziune – formular;
  2. Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre  societăţile cooperative  care fuzionează, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 22 din Regulamentul  (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE),  în copie tradusă şi legalizată – detalii;
  3. Informaţiile prevăzute la art. 24 alin. (2)   din Regulamentul  (CE) nr. 1435/2003 pentru publicare în Monitorul Oficial, dacă se solicită publicarea în extras (copie tradusă şi legalizată) – detalii;
  4. Dovezi din care să rezulte că persoanele implicate în constituire sunt resortisante din cel  puţin două state membre sau că sunt reglementate de legislaţia a cel puţin două state membre, în original sau în copie certificate de parte, cu traducerea legalizată, după  caz;
  5. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  6. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Etapa II*

  1. Cerere de depunere şi menţionare acte, bifată la pct. 5.15, care se completează cu: „Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerţului” – formular
  2. Cerere adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii rezultate din fuziune – absorbantă (SCE) sau al societăţii care se înfiinţează (SCE), prin care se solicită înregistrarea în registrul comerţului,  conform modelului anexat – detalii;
  3. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  4. Anexa 1 referitor la înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 referitor la investiţia străină –formular;
  5. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  6. Înscrisurile care atestă faptul că organele competente ale fiecăreia dintre societăţile cooperative  care fuzionează au aprobat proiectul de fuziune şi statutul SCE (original);
  7. Dovada publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (copie) – detalii;
  8. Actul constitutiv (statutul SCE) în original, semnat de toţi membrii fondatori, încheiat în formă autentică dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil;
  9. Dovada depunerii aporturilor  în cuantum de cel puţin 25% din aportul subscris în numerar  şi/sau dovada vărsării integrale a aporturilor în natură la data subscrierii;
  10. Acordul  privind modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul SCE sau decizia grupului special de negociere prin care s-a hotărât să se aplice reglementările relative la informarea şi consultarea muncitorilor, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) sau, după caz, alin.(3) din  Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;
  11. Certificatul prevăzut la art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 care atestă încheierea actelor şi formalităţilor premergătoare fuziunii, în original şi în traducere efectuată de o persoană autorizată a cărei semnătură să fie legalizată de un notar public,  eliberat de către instanţa judecătorească, notarul sau altă autoritate competentă pentru fiecare societate participantă la fuziune (necesar pentru examinarea legalităţii fuzionării în statul membru în care va fi situat sediul social al SCE) şi copia proiectului de fuziune aprobat de cooperativa în cauză – se depun în termen de 6 luni de la data eliberării;
  12. Dacă este cazul:
   • dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei;
   • acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
  13. Dovezile privind sediul social/secundar al SCE rezultată din fuziune (copie) – detalii;
  14. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi – detalii;
  15. Declaraţiile pe proprie răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire din care rezultă că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau alte proceduri cu efect similar (original);
  16. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SCE rezultată din fuziune – detalii;
  17. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  18. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere,membrilor directoratului, cenzorilor, după caz, în copie;
  19. Pentru fondatorul persoană juridică – actul de înmatriculare, în copie, hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
  20. Certificat eliberat de cenzori din care să rezulte depunerea garanţiei de către administratori;
  21. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  22. Dacă este cazul, certificatele de înregistrare ale societăţilor cooperative, persoane juridice române care încetează a exista (original);
  23. Dovezile privind plata taxelor legale – detalii:

  * Toate documentele pe care se întemeiază cererile de la aceasta etapă se depun în 2 exemplare identice, respectiv în original sau în copie certificată, după cum este prevăzut pentru fiecare document, la oficiul registrului comerţului, care le va transmite tribunalului competent.

   

  Notă:

  • SCE constituită prin fuziune  este reglementată de legislaţia aplicabilă cooperativelor din statul membru în care îşi stabileşte  sediul social.
  • O SCE se poate constitui prin fuziune care poate fi realizată prin absorbţie sau prin procedura de fuziune prin constituirea unei noi persoane juridice.
  • Organele administrative sau conducerea fiecărei cooperative care fuzionează întocmesc un raport scris care să explice şi să justifice fuziunea.
  • Pentru fiecare cooperativă care fuzionează unul sau mai mulţi experţi independenţi desemnaţi de cooperativele în cauză examinează proiectul de fuziune şi întocmeşte un raport scris pentru membri.
  • Controlul legalităţii fuziunii se efectuează pentru fiecare cooperativă în conformitate cu  legislaţia aplicabilă în statul sub incidenţa căruia intră în cazul fuziunii cooperativelor.
  • Controlul legalităţii fuziunii se efectuează în ceea ce priveşte procedura referitoare la realizarea fuziunii şi constituirea SCE de către instanţa judecătorească, notarul sau o altă autoritate a statului membru pe al cărui teritoriu se va afla sediul social al SCE. În acest scop fiecare cooperativă care fuzionează remite autorităţii care efectuează controlul legalităţii fuziunii certificatul care atestă îndeplinirea actelor şi  formalităţilor prealabile în termen de 6 luni de la eliberarea sa, precum şi o copie a proiectului de fuziune aprobat de cooperativă. Autoritatea controlează şi îndeplinirea condiţiilor stabilite de legislaţia statului membru pe al cărui teritoriu se află sediul social al SCE, în ceea ce priveşte constituirea acesteia din urmă. În România, instanţa competentă este Tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii rezultate din fuziune – absorbantă (SE) sau al societăţii care se înfiinţează (SE).
  • Fuziunea şi constituirea simultană a SCE intră în vigoare la data la care SCE este înmatriculată. Înmatricularea are loc numai după îndeplinirea tuturor formalităţilor legale.
  • Fuziunea prin absorbţie produce următoarele efecte:
   • transmiterea universală către persoana juridică absorbantă a întregului patrimoniu activ şi pasiv al fiecărei cooperative absorbite;
   • membrii fiecărei cooperative absorbite devin membri ai persoanei juridice absorbante;
   • cooperativele absorbite încetează să existe;
   • persoana juridică absorbantă ia forma unei SCE.
  • Fuziunea prin constituirea unei noi persoane juridice produce următoarele efecte:
   • transmiterea universală către SCE a întregului patrimoniu activ şi pasiv al cooperativelor care fuzionează;
   • membrii cooperativelor care fuzionează devin membrii SCE;
   • cooperativele care fuzionează încetează să existe.  
  • Nulitatea unei fuziuni nu se mai poate pronunţa după înmatricularea SCE.
 • Societate Europeana - Filială

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a unei  SE/filială înfiinţată de societăţi şi alte entităţi juridice de drept public sau privat, constituite în temeiul dreptului unui stat membru, având sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Uniunii Europene, subscriind la acţiunile acesteia, dacă cel puţin două dintre ele sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau deţin de cel puţin doi ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru – detalii

   

  Operaţiuni prealabile

  1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) – formular, completată cu 3 denumiri – detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă – formular.

  Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea „SE”. Această abreviere poate fi folosită numai de SE cu excepţia altor entităţi juridice înmatriculate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a Regulamentului, care nu sunt obligate să-şi modifice denumirea.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare a societăţii europene filială – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Hotărârile adunărilor generale ale fiecăreia dintre societăţile implicate prin care se aprobă  participarea  la constituirea filialei;
  5. Actul constitutiv al filialei SE – detalii;
  6. Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de art. 12 alin. (2) din Regulamentul nr. 2157/2001 privind:
   • acordul privind modalităţile de participare şi implicare a lucrătorilor în activitatea societăţii, sau:
   • dovada luării unei decizii prin care s-a pus capăt procedurii de încheiere a acordului cu privire la modalităţile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE, sau:
   • dovada că după înfiinţarea grupului special de negociere pentru încheierea acordului cu privire la modalităţile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE negocierile au continuat pe parcursul a încă 6 luni fără a se ajunge la un acord.
  7. Certificatele eliberate de autorităţile competente pe  teritoriul cărora îşi au sediul entităţile juridice implicate, având  sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Uniunii Europene, din care să rezulte că cel puţin două dintre ele:
   • sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau
   • deţin  de cel puţin 2 ani o filială reglementată  de dreptul unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru;
  8. Dovezile privind depunerea aporturilor şi/sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate în natură, precum şi dovada evaluării bunurilor aportate în natură sau raportul de expertiză – detalii;
  9. Actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate de fondatori în contul filialei SE aprobate de adunarea constitutivă, dacă nu au fost prevăzute în actul constitutiv;
  10. Dovada privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a numirii ca cenzor/auditor;
  11. Dacă este cazul, dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau emblemei;
  12. Dovezi privind sediul social/secundar al filialei SE (copie) – detalii;
  13. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi – detalii;
  14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SE filială – detalii;
  15. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  16. Actele de identitate ale fondatorilor/administratorilor/directorilor/membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/cenzorilor, după caz, în copie;
  17. Pentru fondatorul persoană juridică – actul de înmatriculare, în copie, hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
  18. Certificatul de bonitate a persoanei juridice nerezidente care participă la înfiinţarea filialei;
  19. Dacă este cazul:
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  20. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • SE dobândeşte personalitate juridică la data înmatriculării în registrul specificat de legislaţia statului membru unde îşi stabileşte sediul social.
  • Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Uniunii Europene, în acelaşi stat membru ca şi administraţia centrală.
  • Un stat membru poate impune SE înmatriculată pe teritoriul său obligaţia de a-şi  amplasa administraţia centrală şi sediul social în acelaşi loc.
  • O SE  este reglementată:  
   • de dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene (SE);
   • dacă Regulamentul permite în mod expres, de dispoziţiile din statutul SE
    sau
   • în lipsa unor reglementări sau a unor reglementări parţiale în Regulament prin:
    (i) dispoziţiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind SE;
    (ii) dispoziţiile legale din statele membre aplicabile unei societăţi anonime constituită în conformitate cu dreptul statului membru  în care SE îşi are sediul;
    (iii) dispoziţiile din statutul societăţii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care SE îşi are sediul social;
   • dispoziţiile legale adoptate de statele membre special pentru SE;
   • dacă natura activităţilor desfăşurate de o SE este reglementată de dispoziţiile specifice ale legislaţiei interne, aceste dispoziţii se aplică în întregime în cazul SE.
  • Menţiunea înmatriculării unei SE şi a radierii acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de o lună de la  publicarea efectuată în conformitate cu legislaţia statului membru în care SE îşi are sediul social; anunţul precizează denumirea societăţii, numărul, data şi locul înmatriculării SE, data şi locul şi titlul publicaţiei, precum şi sediul social şi domeniul de activitate al SE.
  • Informaţiile menţionate mai sus sunt comunicate Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene în termen de o lună de la publicarea efectuată în statul membru.
 • Sucursală Societate sau GIE cu sediul în România

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată de o societate sau un grup de interes economic cu sediul în România

  Operaţiuni prealabile

  Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

  • Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul „sucursală” şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.
  • În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

   

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala (original) – detalii;
  4. Actul constitutiv al societăţii care înfiinţează sucursala, actualizat (copie certificată) – detalii;
  5. Certificatul de înregistrare al societăţii care înfiinţează sucursala (copie);
  6. Dovada privind sediul sucursalei (copie) – detalii;
  7. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  8. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original) – detalii;
  9. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  10. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original) – detalii;
  11. În cazul sucursalei înfiinţate de o societate naţională sau companie naţională la cererea de înregistrare se ataşează şi:
   • actul organului competent de înfiinţare a sucursalei (original);
   • extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ prin care s-a autorizat constituirea societăţii sau a companiei naţionale (copie);
  12. Dacă este cazul:
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
   • dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului (copie certificată);
  13. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

  *

  *               *

  1. Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
  2. Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe încheierea de înregistrare a sucursalei.
  3. Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.
 • Sucursală Regie Autonomă

  Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţate de regiile autonome

  • Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul „sucursală” şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.
  • În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

   

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  3. Hotărârea consiliului de administraţie al regiei autonome, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala (original) – detalii;
  4. Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat actul normativ privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a regiei autonome de interes naţional, respectiv hotărârea autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene pentru înfiinţarea regiilor autonome de interes local ori judeţean;
  5. Certificatul de înregistrare al regiei care înfiinţează sucursala (copie) – detalii;
  6. Dovezile privind sediul sucursalei (copie) – detalii;
  7. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  8. Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi, atestate de avocat, în formă autentică sau cu dată certă (original) – detalii;
  9. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  10. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original) – detalii;
  11. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  12. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
  1. Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul persoana juridică care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
  2. Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul persoana juridică care a hotărât înfiinţarea, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe rezoluţia de înregistrare a sucursalei.
  3. Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.
 • Sucursală Societate Cooperativă

  Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţate de societăţile cooperative, reglementate prin Legea nr. 1/2005 şi  organizaţiile cooperatiste de credit conform OUG nr. 99/2006

  Operaţiuni prealabile

  Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

  Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul „sucursală” şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.

  În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

   

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  3. Hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau a consiliului de administraţie al societăţii cooperative, dacă acesta este împuternicit, a adunării generale a casei centrale a cooperativelor de credit sau hotărârea adunării generale extraordinare a cooperativei agricole (original) – detalii;
  4. Actul constitutiv al persoanei juridice care înfiinţează sucursala (copie) – detalii;
  5. Certificatul de înregistrare al persoanei juridice care înfiinţează sucursala (copie) – detalii;
  6. Hotărârea adunării  generale  a  membrilor  cooperatori   ai   organizaţiilor  cooperatiste  de credit/decizia  consiliului de administraţie (dacă acesta este împuternicit) sau actul adiţional modificator (original) –detalii;
  7. Hotărârea adunării generale a casei centrale a cooperativelor de credit (original) – detalii;
  8. Dovezile privind sediul sucursalei (copie) – detalii;
  9. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  10. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original) – detalii;
  11. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  12. Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (original) – detalii;
  13. Autorizaţia emisă de BNR pentru constituirea organizaţiei cooperatiste de credit;
  14. Dacă este cazul:
   • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate îndeplinească formalităţile legale (original);
  15. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

  Notă:

  • Soluţionarea cererii revine în  competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

   

  *

  *               *

   

  • Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
  • În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga denumirii un indicativ care să o deosebească de celelalte.
  • Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul persoana juridică care a hotărât înfiinţarea, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe rezoluţia de înregistrare a sucursalei.
  • Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.
 • Sucursală a Unei Societăți cu Sediul în Străinătate

  Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării unei sucursale înfiinţată în România de o firmă cu sediul în străinătate sau de un grup european de interes economic

  Operaţiuni prealabile

  Pentru sucursale nu este obligatorie verificarea prealabilă a disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

  Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul „sucursală” şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.

  În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.

  În situaţia în care, prin excepţie, denumirea sucursalei este diferită de cea a persoanei juridice din străinătate, denumirea sucursalei va fi urmată de indicarea firmei şi persoanei juridice respective, precum şi de cuvântul „sucursală”.

  Firma sucursalei din România a unei societăţi străine va trebui să cuprindă şi menţiunea sediului principal din străinătate.

  Înregistrare

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
   • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
   • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
  4. Hotărârea organului statutar competent privind înfiinţarea sucursalei prin care se desemnează şi persoana împuternicită să reprezinte sucursala – detalii;
  5. Actul constitutiv şi statutul profesionistului din străinătate dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
  6. Actul de împuternicire a reprezentantului sucursalei, dacă acesta nu a fost numit prin hotărârea organului statutar competent (copie tradusă şi legalizată) – detalii;
  7. Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (copii) – detalii;
  8. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social al sucursalei (copie) – detalii;
  9. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
  10. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
  11. În cazul sucursalelor profesioniştilor din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea statului membru care guvernează profesionistul din străinătate;
  12. În cazul sucursalelor profesioniştilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spaţiului Economic European, documente care să ateste sediul social al profesionistului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv şi statutul profesionistului din străinătate, precum şi documentele contabile ale agentului economic din străinătate, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazurilor în care legea profesionistului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE;
  13. Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;
  14. Dacă este cazul, se înregistrează menţiuni referitoare la:
   • deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă privind pe profesionistul din străinătate;
   • dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;
   • închiderea sucursalei;
  15. Notificarea transmisă Băncii Naţionale a României de către autoritatea din statul membru de origine în cazul sucursalei unei instituţii de credit, conform prevederilor art. 48 din O.G. nr. 99/2006;
  16. Autorizarea Băncii Naţionale a României pentru înfiinţarea sucursalei în cazul instituţiilor de credit cu sediul în state terţe, conform art. 67 din O.G. nr. 99/2006;
  17. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin împuternicită să reprezinte sucursala şi după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public – detalii;
  18. Declaraţiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original şi, după caz, în copii traduse şi legalizate) – detalii;
  19. Specimenele de semnătură ale împuterniciţilor sucursalei (original) – detalii;
  20. Dacă este cazul:
   • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
   • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
   • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  21. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:

  Notă:

  • Dacă un profesionist cu sediul în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţară, documentele menţionate mai sus se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea profesionistului; în registrul comerţului unde sunt înregistrate celelalte sucursale precizându-se registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

  *

  *               *

   

  • Dacă sucursala se înfiinţează în acelaşi judeţ în care îşi are sediul societatea care a hotărât înfiinţarea, aceasta va fi înregistrată în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare independentă.
  • Dacă sucursala se înfiinţează în alt judeţ decât acela în care îşi are sediul sucursala la care se efectuează publicitatea legală, menţionarea înregistrării sucursalei la ORCT de la sediul acesteia se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe rezoluţia de înregistrare a sucursalei.
  • Modificările privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia şi persoana împuternicită se înregistrează la ORCT de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu.