DOCUMENTAȚII DE URBANISM ÎN VEDEREA CONSULTĂRII POPULAȚIEI

 • Documentele necesare emiterii Certificatului de urbanism

  Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:
  a) cerere-tip (formularul-model F.1 – “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”) completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;
  b) planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz -, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii; (2 exemplare) (planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza)
  c) extras ortofoplan eliberat de OCPI Ilfov
  d) extras carte funciara actualizat
  d) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).
  Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
  Taxa de cerificat de urbanism:
  Pana la 150 mp inclusiv ………..6 lei (p.f.) ………7 lei (p.j.)
  150 mp – 250 mp inclusiv ………7 lei (p.f.) ………8 lei (p.j.)
  251 mp – 500 mp inclusiv ……….9 lei (p.f.) …….10 lei (p.j.)
  501 mp – 750 mp inclusiv ……….12 lei (p.f.) ……12 lei (p.j.)
  751 mp – 1000 mp inclusiv ……..14 lei (p.f.) ……14 lei (p.j.)
  Peste 1000 mp – 14 lei + 0,01 lei/mp pt fiecare mp care depaseste 1000 mp.
 • Documentele necesare emiterii Certificatului de nomenclator stradal

  • copie act identitate
  • copie act proprietate
  • planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului, cu indicarea imobilului teren si/sau constructii
  • cerere tip
  • taxa 9 lei (persoane fizice) sau 10 lei (persoane juridice)

  Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 “CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare” obţinut de la emitent – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
  a) certificatul de urbanism, în copie;*
  b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  c) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
  d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
  e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.

 • Formulare online

CORESPONDENTA
e-mail: urbanism@primariapantelimon.ro