Click to listen highlighted text!

OBȚINERE ADEVERINȚĂ DE INTRAVILAN/EXTRAVILAN

DOCUMENTE NECESARE 

1. Cerere eliberare adeverinta teren intravilan/extravilan
2. Copie act de proprietate asupra terenului
3. Copie act identitate proprietar (personae fizice)
4. Certificat de înregistrare (personae juridice)
5. Documentaţie cadastrală ( planuri de amplasament şi delimitare, inventar de coordonate în sistemul naţional de referinţă)

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO52TREZ42121160203XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in
Cerere.

ANUNȚ ÎNCEPERE LUCRĂRI

DOCUMENTE NECESARE

1. Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor
2. Autorizatie de construire ( copie)
3. Dovada achitarii taxelor catre Inspectoratul de Stat in Cosntructii Ilfov – 0,1% taxa incepere lucrari + 0,25% taxa finalizare lucrari, transa I.

Avem rugamintea sa transmiteti documentatiile complete, conform informatiilor de mai sus.
Avand in vedere complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire va informam ca ne puteti contacta la numerele de telefon 021. 350 2442, interior 208, 215 .
Discutiile referitoare la proiectele de arhitectura se vor purta direct cu arhitectul care raspunde de intocmirea proiectul .

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO52TREZ42121160203XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in Cerere.

CERTIFICAT DE ATESTARE A CONSTRUCȚIEI

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere tip eliberare certificate de atestare edificare constructii
2. Copie autorizatie de construire
3. Copie Proces Verbal
4. Copie Certificat de Nomenclatura Stradala
5. Plan de amplasament si delimitare cu constructia pentru care se solicita certficatul de atestare din care sa reaiasa suprafetele constructiei, stampilat si semnat de catre topometrist autorizat

Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in
Cerere.

COMUNICARE ÎNCHEIERE LUCRĂRI

DOCUMENTE NECESARE:

1. Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
2. Autorizatie de construire (copie)
3. Dovada achitarii taxelor catre Inspectoratul de Stat in Cosntructii Ilfov – 0,1% taxa incepere lucrari + 0,25% taxa finalizare lucrari, transa I + 0,25% taxa finalizare lucrari, transa II
4. Declaratie privind valoarea reala a lucrărilor

Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in Cerere.

NOMENCLATOR STRADAL

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere tip
2. Copie act de proprietate asupra imobilului teren/constructive
2. Copie extras CF actualizat (nu mai veche de 30 de zile)
3. Copie schita cadastru pentru imobile
4. Plan de incadrare in zona
5. Declarație pe proprie răspundere, privind adresa reală a imobilului pentru care se solicită adeverința
6. Copie act identitate proprietar imobil
4. Taxa 10 lei

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO52TREZ42121160203XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in Cerere.

OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
AUTORIZATIE CONSTRUIRE (AC)

1. Cerere tip AC +anexa la cerere, completate corespunzator semnata de catre proprietar sau imputernicit legal ( procura autentificata de catre notariat)
2. Taxa autorizatie de construire 0,5% din valoarea lucrarilor stabilita in deviz
3. Copie certificat de urbanism
4. Act proprietate legalizat la notariat
5. Extras carte funciara (valabilitate 30 zile)
6. Copii planuri cadastrale de amplasament/incadrare in zona
7. Extras de pe ortofotoplan
8. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism (in copie)
9. Declaratii, studii (dupa caz)
10. Studiu geotehnic verificat pe cerinta A.F
11. Dovada inscrierii proiectului la OAR + taxa OAR
12. Memoriu tehnic arhitectura + planuri ( verificate dupa caz la cerintele fundamentale)-
2 ex.originale
13. Memoriu tehnic rezistenta + planuri ( verificate)-2 ex.originale
14. Memorii tehnice instalatii termice, sanitare, electrice + planuri ( verificate dupa
caz)- 2 ex.originale
15. Deviz lucrari intocmit de catre arhitect
15. Alte avize/studii/documentatii solicitate prin certificatul de urbanism

Avem rugamintea sa transmiteti documentatiile complete, conform informatiilor de mai sus.
Avand in vedere complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire va informam ca ne puteti contacta la numerele de telefon 021. 350 2442, interior 208, 215 .
Discutiile referitoare la proiectele de arhitectura se vor purta direct cu arhitectul care raspunde de intocmirea proiectul .

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO52TREZ42121160203XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in Cerere.

OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM

DOCUMENTE NECESARE CERTIFICAT DE URBANISM

1. Cere tip completata conform formular si semnata de catre solicitant
2. Taxa emitere certificat de urbanism
3. Copie act proprietate
4. Copii planuri cadastrale de amplasament/incadrare in zona (2 ex)
5. Extras carte funciara la zi ( valabil 30 zile) – original – ANCPI
6. Extras ortofotoplan – original – ANCPI

NOTA: Pentru bransamente : gaze, electrica, apa-canal se vor solicita cereri de la avizatori.

Adrese avizatori:

Electrica: centru E- DISTRIBUTIE sos. Pantelimon (zona Delfinului) sau orice alt punct de lucru E-DISTRIBUTIE
Gaze: str. Sf. Gheorghe, oras Pantelimon ( Megaimage )
Apa-canal:str. Livezilor nr. 94, Pantelimon
Mediu: aleea Lacul Morii nr. 1, Bucuresti, sector 4
Salubritate – str. Tudor Vladimirescu , oras Pantelimon ( sc. Ecolvol )
Acord adminstrator drum – Serviciul Gospodarie Locala Pantelimon (Primarie)

NOTA: Extrasul de carte funciara – se poate obtine fie de la ANCPI Ilfov ( sos. Pavel D. Kiseleff nr. 34, Bucuresti, sect.1), sau prin intermediul unui topometrist autorizat sau de catre un notar public
NOTA: Extrasul de pe orto-foto-plan se poate obtine prin intermediul unui topometrist autorizat sau de de la ANCPI Ilfov ( sos. Kiseleff nr. 34, bucuresti, sect.1)

NOTA: Pentru detinatorii unor terenuri in concesiune/folosinta se va folosi cadastrul de drum si extrasele aferente acestuia si atasa o copie dupa actul detinut.
In acest caz cadastrul de drum va fi obtinut de la biroul de cadastru din cadrul institutiei iar extrasul de carte funciara si ortofotoplanul va fi obtinut de la ANCPI ILFOV pe numarul cadastral al strazii unde urmeaza a se executa bransamentul.
Taxele aferente certificatelor de urbanism se calculeza in functie de suprafata terenului conform urmatorului table
1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism:
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) Pana la 150 mp inclusiv 6 lei
.b) intre 151 si 250 mp inclusiv 7lei
c) intre 251 si 500 mp inclusiv 10 lei
d) intre 501 si 750 mp inclusiv 13 lei
e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv 15 lei
f) peste 1.000 mp – 15 + 0.01 leu/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 16 lei.

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO52TREZ42121160203XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759
Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in
Cerere.

PANOU IDENTIFICARE INVESTIȚIE

PRELUNGIRE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

DOCUMENTE NECESARE PRELUNGIRII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

1. CERERE pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
2. Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare;
3. Documentaţia tehnică derivată din D.A.T.C./D.A.T.D – după caz – prin care se evidenţiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi lucrările rămase de executat până la finalizare;
4. Autorizaţia de construire/desfiinţare în original.
5. Documentul privind achitarea taxei (în copie) – 0.5%-1% (pentru functiuni altele decat locuire) din valoarea lucrarilor ramase de executat.

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita  in cont RO52TREZ42121160203XXXXX
Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759
Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in cerere.

PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM

DOCUMENTE NECESARE PRELUNGIRII CERTIFICATULUI DE URBANISM

1. Certificatul de urbanism în original
2. Documentul privind achitarea taxei (în copie)
3. Cerere prelungire certificat de urbanism

TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita in cont RO52TREZ42121160203XXXXX

Beneficiar: ORASUL PANTELIMON
COD FISCAL : 4420759

Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in
Cerere.

CERERE AFIȘARE ANUNȚ MEDIU


Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Click to listen highlighted text!