Click to listen highlighted text!
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE Pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant ( COD CAEN 5610- restaurante, 5630 – baruri și activități de servire a băuturilor și 9320- alte activități recreative și distractive în orașul Pantelimon)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE (COD CAEN 5610-restaurante, 5630-baruri si activități de servire a băuturilor și 9320-alte activități recreative și distractive)

1.  ANEXA NR.2 -formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piața
2. ANEXA NR.3 Cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare – formular tip; sau ANEXA NR.5 pentru prelungirea autorizației de funcționare.
3. ANEXA NR.7 Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată – formular tip sub semnătură privată.

4. B.I./C.I. al persoanei care depune documentația de autorizare – copie;

5. Certificat de înmatriculare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului – copie;

6. Certificat Constatator pentru punctul de lucru, cu activitățile autorizate a se desfășura la această locație, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice – copie;

7. Certificat Constatator informativ, valabil 30 zile – copie;

8. Actul de deținere al spațiului ( proprietate, închiriere, comodat, subînchiriere cu acordul proprietarului) din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare – copie;

9. Releveul spațiului comercial – copie;

10. Avizele/documentele prevăzute de legislația specifică în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului, Registrul Auto Român, în funcție de specificul activității desfășurate și de spațiul în care își desfășoară activitatea comercială – copie;

11. Planuri cadastrale 1:500 și 1:2000 – copie;

12. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial – copie;

13. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria orașului Pantelimon, factură și ultima chitanță de plată, după caz – copie;

14. Acordul Asociației de Proprietari ( numele în clar al președintelui, semnătura, ștampilă și data Adunării Generale a Asociației) + tabelul nominal cu locatarii/proprietarii direct afectați cu B.I/C.I – CNP, serie, număr și semnatură, ștampila Asociației și data pe anul în curs ( conform Legii nr.196/2018), cu specificarea expresă a orarului de funcționare, unde este cazul;

15. Autorizația de Securitate la incendiu însoțită de planurile vizate spre neschimbare, Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare și Declarație pe propria răspundere privind respectarea Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

16. Autorizația de construire a imobilului – în copie. În situația schimbării de destinație a spațiului în care se desfășoară activitatea comercială se va prezenta Autorizația de Construire și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

17. Acordul de funcționare eliberat anterior în original, după caz;

18. Certificatul de atestare fiscală, eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe Locale, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local – original ( sau cu specificația pe certificat că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință);

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE – ELIBERARE ACORD DE FUNCȚIONARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

1.ANEXA NR.1 -formular tip Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare/avizului program de funcționare;
2.ANEXA NR.2 -formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piața;

3. B.I./C.I. al persoanei care depune documentația de autorizare – copie;

4. Certificat de înmatriculare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului – copie;

5. Certificat Constatator pentru punctul de lucru, cu activitățile autorizate a se desfășura la această locație, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice – copie;

6. Certificat Constatator informativ, valabil 30 zile – copie;

7. Actul de deținere al spațiului ( proprietate, închiriere, comodat, subînchiriere cu acordul proprietarului) din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare – copie;

8. Releveul spațiului comercial – copie;

9. Avizele/documentele prevăzute de legislația specifică în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului, Registrul Auto Român, în funcție de specificul activității desfășurate și de spațiul în care își desfășoară activitatea comercială – copie;

10. Planuri cadastrale 1:500 și 1:2000 – copie;

11. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial – copie;

12. Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria orașului Pantelimon, factură și ultima chitanță de plată, după caz – copie;

13. Acordul Asociației de Proprietari ( numele în clar al președintelui, semnătura, ștampilă și data Adunării Generale a Asociației) + tabelul nominal cu locatarii/proprietarii direct afectați cu B.I/C.I – CNP, serie, număr și semnatură, ștampila Asociației și data pe anul în curs ( conform Legii nr.196/2018), cu specificarea expresă a orarului de funcționare, unde este cazul;

14. Autorizația de Securitate la incendiu însoțită de planurile vizate spre neschimbare, Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare și Declarație pe propria răspundere privind respectarea Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

15. Autorizația de construire a imobilului – în copie. În situația schimbării de destinație a spațiului în care se desfășoară activitatea comercială se va prezenta Autorizația de Construire și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

16. Acordul de funcționare eliberat anterior în original, după caz;

17. Certificatul de atestare fiscală, eliberat de către Serviciul Impozite și Taxe Locale, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local – original ( sau cu specificația pe certificat că spațiul este cu altă destinație decât cea de locuință);

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE – PRELUNGIRE ACORD DE FUNCȚIONARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA  ACORDULUI DE FUNCTIONARE:

1. ANEXA NR.4 –  formular tip pentru prelungirea acordului de funcționare/avizului program de funcționare
2. ANEXA NR.2 – formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piața
3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul)
4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
6. Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
7. Actul de deținere legală a spațiului – construcție și teren ( contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vanzare-cumpărare,plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară etc.) (daca sunt modificari fata de data obtinerii acordului de functionare)
8. Contractul de salubrizare (factură / chitanță ) în vederea ridicării și preluării deșeurilor (ultima factura achitata);
9. Copie act identitate administrator sau împuternicit (unde este cazul)

 

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE – PRELUNGIRE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE (COD CAEN 5610-restaurante, 5630-baruri si activități de servire a băuturilor și 9320-alte activități recreative și distractive):

1. ANEXA NR.2 -formular tip Declarația pe propria răspundere a solicitantului – formular tip- din care să rezulte că deține autorizațiile, avizele, acordurile, licențele de funcționare, emise de organele de specialitate în conformitate cu specificul activității și reglementările legale în vigoare, precum și faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar, întrunește condițiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
2. ANEXA NR.5 pentru prelungirea autorizației de funcționare.
3. ANEXA NR.7 Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată – formular tip sub semnătură privată
4. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul)
5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare)
6. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare)
7. Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare)
8. Actul de deținere legală a spațiului – construcție și teren ( contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vanzare-cumpărare,plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară etc.) (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare);
9. Contract pentru servicii de pază și protecție sau dovada deținerii de personal angajat pentru efectuarea de asemenea operațiuni (pentru unitățile care funcționează peste ora 22:00) (daca sunt modificari fata de data obtinerii autorizatiei de functionare);
10. Copie act identitate administrator sau împuternicit (unde este cazul)
11. Contractul de salubrizare (factură / chitanță ) în vederea ridicării și preluării deșeurilor (ultima factura achitata);

 

BAZA LEGALĂ
Click to listen highlighted text!