Click to listen highlighted text!

Evidenţa cetăţenilor români se ţine de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.), precum şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor (coordonate şi controlate metodologic de către D.E.P.A.B.D.), pentru cetăţenii care au domiciliul în raza teritorială de competenţă.

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al Oraşului Pantelimon, organizat ca serviciu distinct în subordinea Consiliului Local al Oraşului Pantelimon şi având sediul în B-dul. Biruinței, nr.56A, îşi desfăşoară activitatea în vederea exercitării competenţelor ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.

Activitatea serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Pantelimon are atribuţii pe linie de:

a) – evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b) – stare civilă;
c) – informatică;
d) – analiză – sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.

Asfel, se asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, în sistem de ghişeu unic. În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul colaborează cu structurile administraţiei publice locale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

S.P.C.L.E.P. Pantelimon exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă şi are în componenţă un compartiment de evidenţă a persoanelor şi un compartiment de stare civilă.

Pe linie de evidenţă a persoanelor sunt primite şi soluţionate cererile cetăţenilor pe probleme specifice din oraşul Pantelimon în care funcţionează serviciul pe baza prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu toate modificările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. La nivelul S.P.C.L.E.P. Pantelimon se primesc şi se soluţionează şi cererile cetăţenilor din comuna arondată, respectiv Glina, în care nu s-a constituit încă serviciu public comunitar local.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date: http://depabd.mai.gov.ro .

Click to listen highlighted text!