Click to listen highlighted text!
 • DESFĂȘURAREA ÎN BUNE CONDIȚII A SERVICIULUI PUBLIC DE EDUCAȚIE ÎN MEDIUL ONLINE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020- 2021 LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DIN ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚUL ILFOV

  „Desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație în mediul online pentru anul școlar 2020- 2021 la Școala Gimnazială nr. 1 din Orașul Pantelimon, judetul Ilfov”, cod SMIS 145013.

  Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

  UAT Pantelimon anunță că toate obiectivele proiectului au fost îndeplinite.

  Scopul general al proiectului l-a constituit asigurarea accesului la educație online al elevilor de la Școala Gimnazială nr.1 Pantelimon, oraș Pantelimon, județul Ilfov, prin achiziționarea de tablete și echipamente/dispozitive electronice necesare activității didactice. Astfel, s-a asigurat accesul elevilor la educație continuă în condiții de siguranță, calitate și atractivitate, fiind astfel redus abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii.

          Rezultatele finale înregistrate în urma implementării proiectului au vizat achiziționarea următoarelor echipamente IT:

  – Tablete uz școlar cu acces la internet (abonament) – 1500 buc

  – Camere web – 55 buc

  – Camera web videoconferință – 2 buc

  – Tablă interactivă – 55 buc

  – Laptop – 155 buc

  Valoarea totală a proiectului a fost de 3,427,094.05 lei, din care contribuția UE a reprezentat: 2,710,070.44 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Eruopean de Dezvoltare Regională.

  Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 • DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CE APARȚIN DE ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚUL ILFOV, CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE MEDICALĂ DE TIP MĂȘTI DE PROTECȚIE MEDICALĂ, DEZINFECTANȚI, PRECUM ȘI ALTE ECHIPAMENTE DE ACEST TIP, NECESARE PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2

  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat ce aparțin de Orașul Pantelimon, județul Ilfov, cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2”, cod SMIS 149232.

  Proiectul este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Componenta 1: REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2,  Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de Covid-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare REACT-EU, Operațiunea: sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

  Obiectiv general: Sprijinirea sistemului public de educație preuniversitară, în unitățile de învățământ preuniversitar aparținând UAT Pantelimon (Oraș Pantelimon) pentru asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire în scopul prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.

  Asigurarea accesului la educație continuă în condiții de siguranță și îmbunătățirea calității actului educativ care în timp va duce la scăderea răspândirii infectării cu SARS-Cov 2, dar și a abandonului școlar.

  Asigurarea dotărilor unităților de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială nr.1 și Grădinița nr. 1, cu echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și/sau destinate asigurării condițiilor sanitare minime de prevenire și diminuare a infecției cu SARS-CoV-2, este posibilă prin intermediul finanțării POIM, neexistând în bugetul local fonduri disponibile pentru o astfel de achiziție în contextual actual.

   Rezultatele așteptate prin implementarea proiectului vizează realizarea unor condiții optime și de siguranță ale procesului educațional la Școala Gimnazială nr.1, oraș Pantelimon și la Grădinița nr. 1 Pantelimon, județul Ilfov prin achiziționarea următoarelor echipamente și dotări:

  La Grădinița nr. 1 Pantelimon:  dezinfectant pentru mâini si tegumente,măști protectie de unica folosinta cu trei straturi de protectie pentru adulți, măști protectie de unică folosință cu trei straturi de protecție pentru copii, mănuși protecție, dezinfectant pentru suprafețe, domestos dezinfectant băi, clor pt suprafețe, lămpi UV cu Ozon profesionale, porți scanare acces.

  La Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon: dezinfectant pentru mâini si tegumente,măști protectie de unica folosinta cu trei straturi de protectie pentru adulți, măști protectie de unică folosință cu trei straturi de protecție pentru copii, mănuși protecție, panouri separatoare de protecție anticovid plexiglass – 3mm grosime, dezinfectant pentru suprafețe, domestos dezinfectant băi, clor pentru suprafețe, porți scanare acces.

  Durata de implementare a proiectului este de până data de 31.12.2022.

  Valoarea totală a proiectului este de 1,931,628.68 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU.

  Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa Primăriei Oraşului Pantelimon, Str. Sfantul Gheorghe, Nr. 32, Oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, persoană de contact: Țarina Raisa Andreea -Responsabil proiect, Tel: 021.301.70.98, Fax: 021.350.24.42, E-mail: investitii@primariapantelimon.ro.

  Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACTE-EU prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

 • CONSTRUIRE GRADINIŢĂ CU GRUPE DE ANTEPREŞCOLARI, STRADA GEORGE CĂLINESCU, ORAŞ PANTELIMON, JUDEŢ ILFOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARA 10 ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE

  BENEFICIAR: UAT ORAŞ PANTELIMON

  TITLU PROIECT: CONSTRUIRE GRADINIŢĂ CU GRUPE DE ANTEPREŞCOLARI, STRADA GEORGE CĂLINESCU, ORAŞ PANTELIMON, JUDEŢ ILFOV

   

  Prin Constructia Gradinitei cu grupe de anteprescolari, se asigura creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a scolii. Proiectul sprijina obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020 in domeniul educatiei, care isi propun ca, in vederea sporirii nivelului general de calitate la toate nivelurile de educație, statele membre sa efectueze investiții eficiente în sistemele de învățământ și de formare la toate nivelurile (de la nivel preșcolar la nivel universitar) si sa amelioreze rezultatele în domeniul educației, tratând fiecare segment (preșcolar, primar, secundar, profesional și universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să include competențele-cheie și care are scopul de a reduce abandonul școlar timpuriu.

  Realizarea investitiei „Constructie Gradinita cu grupe de anteprescolari” in orasul Pantelimon va avea ca rezultat cresterea capacitatii infrastructurii de invatamant anteprescolar si prescolar din oras, ceea ce va contribui la la asigurarea capacitatii necesare pentru 70 de copii anteprescolari si 180 de copii prescolari din orasul Pantelimon, proiectul contribuind la indeplinirea obiectivului specific al prioritatii de investitii, respectiv cresterea gradului de participare la nivelul educaþiei timpurii.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului „Construire Gradinita cu grupe de anteprescolari, strada George Calinescu, oras Pantelimon, judet Ilfov” este cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii a copiilor din orasul Pantelimon prin dezvoltarea infrastructurii de invatamant anteprescolar si prescolar, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  1.  Constructia unui spatiu educational de tip Gradinita cu grupe de anteprescolari, in suprafata construita totala de 2328,65 mp;
  2.  Imbunatatirea accesului la invatamantul anteprescolar din orasul Pantelimon prin cresterea capacitaþii de scolarizare, respective prin constructia unei Gradinite in care vor functiona 10 grupe de cresa, astfel incat sa conduca la asigurarea infrastructurii necesare pentru inscrierea a 70 de copii in invatamantul anteprescolar in orasul Pantelimon;
  3. Imbunatatirea accesului la invatamantul prescolar din orasul Pantelimon prin cresterea capacitaþii de scolarizare, respectiv prin constructia unei Gradinite in care vor functiona 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii si 3 grupe mari de copii, astfel incat sa conduca la asigurarea infrastructurii necesare pentru 180 de copii de varsta prescolara din orasul Pantelimon, respectiv la cresterea numarului de copii inscrisi in invatamantul prescolar cu 35,29%, respectiv de la 510 copii inscrisi, la 690 de copii inscrisi;
  4.  Asigurarea serviciilor de învatamânt anteprescolar si prescolar la functiunile unui proces educational modern, eficient si inovator, prin achizitionarea dotarilor prevazute prin proiect, in scopul stimularii dezvoltarii copilului si a incluziunii sociale, ceea ce va conduce la cresterea cu un numar de 250 copii cu aptitutini motrice, cognitive, lingvistice, de citire si de calcul dezvoltate, dupa finalizarea primului an de post-implementare a proiectului, în asa fel încât sa ofere sanse egale copiilor care se pregatesc pentru învatamântul primar si care au fost anterior inscrisi in invatamantul prescolar.

   Beneficiarii directi ai proiectului, in conformitate cu capacitatea unitatii de invatamant, vor fi:

  – 70 anteprescolari

  – 180 prescolari

  – personalul didactic – 18 educatori

  – personalul administrativ si personalul nedidactic – 43 persoane

  Beneficiari indirecti:

  – Autoritatea publica locala;

  – Profesorii din invatamantul primar care activeaza in Scoala Gimnaziala nr. 1 – prin faptul ca vor fi inscrisi in invatamantul primar copii cu abilitati motrice, lingvistice si de calcul dezvoltate;

  – Inspectoratul Scolar al judetului Ilfov;

  – Parintii celor 250 de copii, prin faptul ca se elimina necesitatea de transport a copiilor catre alte centre educationale din afara orasului;

  – Comunitatea locala, avand in vedere faptul ca perioada timpurie de viata a copiilor este aceea cu cea mai rapida crestere a capacitatilor mentale si socio-emotionale, precum si perioada-cheie pentru a asigura supravietuirea si dezvoltarea adecvata pe termen lung, ceea ce pe termen lung are efecte in dezvoltarea economica a zonei.

  – Autoritatea de Management a Programului Operational Regional 2014-2020, prin faptul ca realizarea proiectului contribuie la indeplinirea indicatorilor de rezultat specifici, stabiliti pentru program, respectiv la cresterea Ratei brute de cuprindere in crese a copiilor cu varste intre 0-2 ani si la cresterea Gradului de cuprindere in invatamantul prescolar (3-5 ani).

  Date Generale:

  – Denumirea Proiectului: Gradinita Pantelimon

  – Destinatia Cladirii: Gradinita

  – Adresa: Ilfov, Pantelimon, strada George Calinescu,

  – Zona Climatica : Zona_II

  Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

  a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

  Valoarea investitiei mii lei fara TVA 23.485.164

  Valoarea lucrarilor de C+M mii lei fara TVA 17.466.549

  Valoare investitii mii lei inclusiv TVA 27.615.667

  Valoarea lucrarilor de C+M mii lei inclusive TVA 20.785.194

  b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; Indicatorii minimali aferenti investitiei:

  1. CONSTRUITA totala = 2328,65mp
  2. DESFASURATA totala = 4544,60mp,
  3. CAROSABIL = 1025mp
  4. LOC DE JOACA = 525mp
  5. TROTUARE = 770mp
  6. SPATII VERZI = 2395mp

  NUMAR LOCURI PARCARE = 27

  REGIM DE INALTIME: P+1E+Eth

  COTA PARTERULUI ±0,00

  NIVEL TEREN AMENAJAT -0,45

  Calitativi – se vor respecta cerintele legale in vigoare legate de implementare proiectului si realizarea executiei.

  c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

  Grup tinta numar copii servicii educationale – capacitate maxima 250 copii ( 9 grupe prescolari si 10 grupe anteprescolari);

  d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

  In conformitate cu graficul de exectutie al investitiei , perioada de implementare este de 36 de luni calendaristice de la data semnarii contractului de finantare.

 • MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A ALINIAMENTELOR STRADALE DIN ORAȘUL PANTELIMON

  Proiect co-finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Centre urbane”.

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii orașului Pantelimon, a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea dezvoltării economice durabile şi îmbunătăţirea calității vieții locuitorilor din orașul Pantelimon.

  Obiective Specifice:

  1. Fluidizarea traficului şi îmbunătăţirea condiţiilor de transport prin modernizarea a 100 de străzi, reprezentând 29,926 km de carosabil dezafectat din orașul Pantelimon
  2. Sporirea gradului de siguranţă a circulaţiei pietonilor și autovehiculelor prin amenajarea de trotuare și trasarea marcajelor longitudinale și transversale
  3. Asigurarea unei mai bune legături cu reţelele de drumuri naţionale şi judeţene, respectiv DN3, DJ 100 A şi DJ 301
  4. Rezolvarea problemei apelor pluviale, prin realizarea unei soluții mixte de colectare a apelor meteorice, prin rigole carosabile și rețea de canalizare pluvială
  5. Reducerea timpului de călătorie și creșterea numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun.

  În cadrul proiectului s-au modernizat următoarele străzi:

         Albinelor, Alunului, Intr. Amurgului, Anton Pann, Aurel Vlaicu, Aurora, Avicola, Bobâlna, Bradului, Carpenului, Cetinei, intr. Cicoarei, Intr. Ciucaş, Crinului, Crivăţului, Crizantemelor, Corcoduşului, Cornului, Intr. Duzilor, Eugen Lovinescu, Fânului, Intr Flaviei , Frunzei, Garoafei, Ghiocei, Ghindei, Intr. Harnicului, intr. Ion Creangă, intr. Sf Gheorghe, Lămâiţei, Str. Livezilor I, Str. Livezilor II, Str. Livezilor III,  Str. Livezilor IV, Lucernei, Macului, Intr. Magheranului, str. Magheranului, Magnoliei, Mesteacanului, Mioriței, Intr. Mioriței, Intr. Pinului, Plopului, Meiului, Marin Preda, Mureș, Narciselor, Nicolae Titulescu, Nucului, Oițelor, Panselelor, Păcii,  Pavel Tcacenco, Pelinului,Str Petalei, Paralelă (Bd. Biruinței),  Piersicului, Razorului, Salciei, Sf. Maria, Stejarului, Sulfinei, Teiului, Tismana, Trifoiului, Ulmului, Vântului, Intr. Vlăsiei, Zambilelor, Str. George Calinescu, Str. George Coșbuc, Str. Castanului, Intr. Toamnei, Str. Praporgescu, Str. Viilor, Str. Flaviei, Str. Dobrogeanu Gherea, Str.Eroilor, Str.Orhideei, Str. Walter Maracineanu,intr. Walter Mărăcineanu,  Str. Drumul Gării, Str. Jiului,  Str. Sf. Ghorghe (Gladiolei), Str. Crișana, Str. Ion Creangă, Str. Toamnei, Intr. Dobrogeanu Gherea,  Str. Tudor Vladimirescu, ,  Str. Duzilor,  Str. Țepeș Vodă,  Str. Matei Basarab,  Str. Școlii, Str. Al. I. Cuza, Str. Măgurei, Str. Horei, Str. Macedoniei, Str. Bârsei, Str. Ecaterina Teodoroiu.

  Sistem rutier proiectat – Soluții tehnice adoptate

  Din punct de vedere al soluțiior tehnice adoptate în funcție de categoria de importanță a străzii, de condițiile de fundare și de traficul estimat, s-au adoptat 4 tipuri de intervenții sau modernizări:

  1. Soluția Tehnică nr. 1 – SR 1:  frezare cu grosime variabilă, 6cm + 2cm egalizare BAD20 – conform Normativ AND 605/2013, 4cm BA16 – conform Normativ AND 605/2013. Se aplică pe străzile: Dobrogeanu Gherea km 0+000 – km 0+550, Drumul Gării km 0+000 – km 0+460, Duzilor, Ecaterina Teodoroiu, Eroilor, Meiului, Mioriței, Paralelă (Bd. Biruinței) km 0+000 – km 0+574, Tudor Vladimirescu.
  2. Solutia Tehnică nr. 2 – SR 2: 10cm nisip – conform STAS 12253-84, 25cm balast – conform S.R. EN 13043, S.R. EN 12620, S.R. EN 13242 si STAS 6400-1984, 15cm piatră spartă – conform S.R. EN 13043, S.R. EN 12620, S.R. EN 13242 si STAS 6400-1984, 6cm BAD20 – conform Normativ AND 605/2013, 4cm BA16 – conform Normativ AND 605/2013. Se aplică pe străzile: Drumul Gării Km 0+460 – Km 1+426, Livezilor 1, Livezilor 2, Livezilor 3, Păcii, Paralelă (Bd. Biruinței) km 0+574 – km 1+1136.99, Viilor, Walter Mărăcineanu.
  3. Soluția Tehnică nr. 3 – SR 3: 10cm nisip – conform STAS 12253-84, 30cm balast – conform S.R. EN 13043, S.R. EN 12620, S.R. EN 13242 si STAS 6400-1984, 25cm piatră spartă– conform S.R. EN 13043, S.R. EN 12620, S.R. EN 13242 si STAS 6400-1984, 6cm BA16 – conform Normativ AND 605/2013. Se aplica pe străzile: A.I. Cuza, Albinelor, AmurguluiAnton Pann, Aurel Vlaicu, Aurora, Avicola, Bobâlna, Castanului, Cetinei, Ciucaș, Corcodușului, Crișana, Crivățului, Dobrogeanu Gherea 0+550 – Km 0+676, Eugen Lovinescu , Fânului , Flaviei, Flaviei intr., Frunzei, Garoafei, George Călinescu, George Coșbuc, Ghindei, Horei , Intr Ion Creangă,  Intr. Cicoarei, Intr. Sf. Gheorghe, Jiului, Lămâiței , Livezilor4, Lucernei, Macedoniei , Magheranului , Magnoliei, Marin Preda, Matei Basarab, Mioriței Intr. , Mureș, Narciselor, Nicolae Titulescu, Nucului, Orhideei, Panselelor, Pavel Tcacenco, Pelinului, Piersicului, Praporgescu, Răzorului, Salciei, Școlii, Sf. Gheorghe (Gladiolei), Sf. Maria, Sulfinei, Teiului, Tismana, Toamnei Intr., Toamnei str , Trifoiului, Vântului , Vlăsiei. Walter Mărăcineanu Intr., drumuri laterale.
  4. Soluția Tehnică nr. 4 – SR 4 – conform Normativ indicativ NP 166 – 04: 10cm balast , 10cm beton de ciment C8/10, 4cm BA8. Se aplică pe străzile: Alunului, Bârsei, Bradului, Carpenului, Cornului, Crinului, Intr. Crizantemelor, Intr. Duzilor, Ghiocei, Harnicului, Ion Creanga (SR modificat prin Dispozitie de Santier), Macului, Intr. Magheranului, Măgurei, Mesteacanului, Oițelor, Petalei, Pinului, Plopului, Stejarului, Țepeș Vodă, Ulmului, Zambilelor.

  Beneficiarii proiectului

  • Beneficiarii direcți ai proiectului sunt atât locuitorii din perimetrul celor 100 de străzi vizate în proiect, ceea ce reprezintă aproximativ 14.000 de locuitori precum și toți ceilalți locuitori ai orașului în număr total de 25.596. La aceștia se adaugă cele aproximativ 80 de societăți comerciale, care își au sediul pe cele 100 de străzi și pentru care modernizarea suprafeței carosabile este un real beneficiu caracterizat de reducerea costurilor de transport, de reducerea timpului de călătorie prin creşterea vitezei de deplasare, în general, de îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi de fluidizarea circulaţiei.

  Beneficiarii indirecți ai proiectului:

  • Primăria Orașului Pantelimon
  • Populaţia judeţului Ilfov
  • Agenţii economici din Regiunea Bucuresti-Ilfov

  Indicatorii proiectului:

  Lungime strazi modernizate (km): 29,926
  Suprafață străzi modernizate (mp): 181.083,71
  Lungime rețea de canalizare pluvială proiectată (km): 19,480
  Număr total al beneficiarilor proiectului: 25.596
  Locuri de muncă temporare, nou create pe perioada de execuție a lucrărilor: 5
  Reducerea timpului de deplasare: de la 1% la 18%
  Creșterea vitezei de deplasare de la 28 km/h la 35 km/h

  Durata proiectului:

  Durata proiectului, de la data semnării contractului de finanţare şi până la finalizarea activităţilor este de 21 luni, de la 19.09.2013  la 1.11.2016.

  Valoarea proiectului:

  Valoarea totală a proiectului este de 55.484.320,24 lei, din care 30.084.878,54 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene.

   

 • ACHIZIȚIONAREA ȘI INSTALAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN ORAȘUL PANTELIMON

   

  Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii prin asigurarea condiţiilor optime de viaţă, respectiv securitatea cetăţenilor oraşului Pantelimon şi crearea premiselor de dezvoltare socio-economică a oraşului.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, eficienţei utilizării fondurilor publice (europene şi nationale) precum şi asumarea răspunderii în procesul de achizitii publice;
  • Descurajarea infracţionalităţii din zona prin instalarea a 20 de camere de supraveghere video;
  • Creşterea gradului de confort, civilizaţie şi siguranţa pentru locuitorii municipiului, prin supravegherea a 19 zone cu grad ridicat de infracţionalitate (conform raportului Politiei Pantelimon);
  • Reducerea poluării vizuale – prin pozarea în subteran a celor peste 7.740 m de fibră optică, necesari funcţionării sistemului de supraveghere video;
  • Crearea a 22 de noi locuri de muncă.

  ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI constau în:

  • Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de elaborare a documentaţiilor tehnice
  • Întocmirea documentaţiilor tehnice
  • Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
  • Depunerea Cererii de Finantare
  • Contractare servicii de management al proiectului
  • Constituirea Echipei de Implementare a Proiectului şi demararea proiectului
  • Achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi publicitate)
  • Execuţia lucrărilor
  • Recepţia lucrărilor
  • Dirigentia de santier
  • Asistenta tehnica
  • Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor
  • Monitorizare, audit şi raportare

   

  REZULTATELE PROIECTULUI:

  • Număr de camere video: 20 bucăţi;
  • Locuri de muncă create pe perioada execuţie a lucrărilor: 20;
  • Lungime traseu de fibră optică: 7.740 m;
  • Locuri de muncă create după implementare: 2;
  • Numărul de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului: 17.000;
  • Rata de creştere a valorii terenurilor în zona: 0,03 EUR/metru pătrat/an;

  BENEFICIARI:

  Beneficiarii direcți ai proiectului Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Pantelimon sunt cei peste 10.000 de locuitori a căror siguranţă este ameninţată de maşinile care depăşesc viteza legală şi de persoanele cu intenţii mai puţin bune, care populează oraşul. Considerand că bătrânii şi copiii reprezintă 35% din populaţia stabilă a oraşului Pantelimon, iar aceste 2 categorii sunt cele mai vulnerabile şi ţinta frecventă a infractorilor, amenajarea sistemelor de supraveghere video în zonele principale de interes public, având drept rază de acţiune, străzile şi trotuarele, instituţiile, parcurile şi zonele de concentrare socială este necesară pentru a monitoriza şi descuraja eventualele tentative infracţionale. De asemenea, nu trebuie ignorate proiectele de dezvoltare din zonă, care presupun atât construirea unor zone rezidenţiale cât şi a unora comerciale şi care, prin implementarea acestui proiect, vor beneficia de un mediu mai sigur şi mai civilizat.

  Beneficiarii indirecţi ai proiectului pot fi consideraţi restul locuitorilor oraşului Pantelimon care tranzitează zonele şi care, pe termen mediu şi lung, ar putea să se transforme în beneficiari direcţi, optând pentru o locuinţă sau o afacere în zonă. De asemenea, beneficiarii indirecţi sunt reprezentaţi de locuitorii judeţului Ilfov şi implicit ai Regiunii Bucureşti-Ilfov.

   

  DURATA PROIECTULUI:

  Durata proiectului, de la data semnării contractului de finanţare şi până la finalizarea activităţilor a fost de 12 luni, de la 24.10.2012 la 24.10.2013.

  Valoarea totală a proiectului: 3.538.736,69 lei din care Contribuţia Uniunii Europene: 2.132.185,65 lei, Contributia Guvernului României: 468.364,36 lei şi Contribuţia beneficiarului: 938.186,68 lei.

 • DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CU REŢEA SUBTERANĂ, ÎN ORAŞUL PANTELIMON

   

  OBIECTIVUL GENERAL al proiectului Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Pantelimon a constat în dezvoltarea infrastructurii urbane și creșterea calității vieții, prin dezvoltarea uniformă a infrastructurii utilităților de iluminat public urban.

  OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului :

  1. Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, eficienţei utilizării fondurilor publice (europene și naționale) precum şi asumarea răspunderii în procesul de achiziții publice;
  2. Înlocuirea și completarea rețelei publice de iluminat a ZAU, cu un număr de 1407 de corpuri de iluminat;
  3. Înlocuirea și completarea rețelei publice de iluminat a ZAU, cu un număr de 1116 de stâlpi suport;
  4. Reducerea poluării vizuale prin trecerea în subteran a 18,5 km de rețea electrică;
  5. Crearea a 5 noi locuri de muncă.

  Necesitatea acestui proiect a fost justificată de carateristicile zonei – într-o continuă extindere teritorială, de situația infrastructurii publice insuficiente și degradate în zona de acțiune a proiectului, de nevoile grupurilor țintă – familii tinere cu copii și societăți comerciale, de îndeplinirea obiectivelor strategice – reabilitarea infrastructurii urbane, de rezolvarea problemelor de mediu, etc.

  Necesitatea primară și direct legată de specificul acestui proiect a fost reprezentată de iluminatul public necorespunzător, atât din punct de vedere al conformității corpurilor cât și din punct de vedere al tipului de rețea, aerian, cu un grad de poluare vizuală foarte ridicat.

  Cele 72 de străzi ce au facut obiectul acestui studiu, reprezintă zonele cele mai deficitare în ceea ce privește sistemul de iluminat public, acesta presupunând un număr foarte mic de corpuri de iluminat care se aflau în condiții de funcționare necorespunzătoare.

  REZULTATELE PROIECTULUI

  • Rețea de iluminat public modernizată: 25999 m;
  • Număr de stâlpi noi: 1116 bucăți;
  • Corpuri de iluminat noi: 1407bucăți;
  • Panouri indicatoare permanente pentru semnalizarea proiectului: 8 bucăți;
  • Panouri pe perioada execuției lucrărilor pentru modernizarea rețelei de iluminat public: 8 bucăți;
  • Locuri de muncă create pe perioada execuției lucrărilor: 5;

  BENEFICIARI

  Beneficiarii direcți ai proiectului Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Pantelimon sunt locuitorii de pe cele 72 de străzi vizate de proiect, ceea ce reprezintă aproximativ 8.000 de locuitori.

  Beneficiarii indirecţi ai proiectului pot fi consideraţi restul de peste 2000 de locuitori ai orașului care vor tranzita zona și cei care vizitează orașul sau sunt în tranzit. La aceștia se adaugă cele aproximativ 45 de societăți comerciale, care își au sediul pe cele 72 de străzi și pentru care modernizarea rețelei de iluminat este un real beneficiu.

  AVANTAJELE NOULUI SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC

   

  1. Modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe cele 72 de străzi s-a realizat la standarde înalte de calitate, cu aplicarea unor soluții moderne și inovative, cum ar fi:
  • Utilizarea de stâlpi octogonali zincați pentru rețele electrice subterane în tub PE, care, față de cei din beton, sunt mult mai subțiri și care au un aspect mai plăcut.
  • Utilizarea de cămine de tragere pentru fiecare stâlp, ceea ce reduce foarte mult timpii de intervenție și timpii de nefuncționare a sistemului datorat problemelor liniilor de alimentare.
  • Surse de lumina eficiente (lămpi cu descărcare la înalta presiune în vapori de sodiu) fiind operate în corpuri de iluminat cu grad de protectie IP 65, care sunt mai eficiente decât lămpile de mercur pentru ca au o eficiență luminoasă dublă, iar lumina emisa este mult mai eficientă în situații meteorologice nefavorabile (ceață, burniță).
  • Cablurile de alimentare ale sistemului de iluminat public au fost pozate subteran în tuburi PE. Adâncimea de pozare în pământ a traseelor electrice a fost aleasă conform PE 107.
  1. Prin intermediul acestui proiect a fost rezolvată problema pierderilor de energie,un neajuns al rețelelor vechi, majoritar aeriene, acestea nejustificând o practică sustenabilă și în conformitate cu politicile de eficiență energetică.
  2. Diminuarea costurilor de întreținere este o altă necesitate pe care acest proiect a rezolvat-o. Contactul direct al cablurilor cu factorii externi are un efect negativ asupra integrității rețelei de iluminat public, supus unei degradări mult mai accelerate decât în cazul rețelelor subterane. Pozarea în subteran a cablurilor și asigurarea acestora în tuburi de protectie specifice, reduce considerabil costurile de mentenanță a rețelei, și implicit economia de resurse-materii prime cu rezultate în diminuarea emisiilor de CO2 – demonstrându-se astfel analiza sustenabilității proiectului prin analiza întregului ciclu de viață al echipamentelor și serviciilor folosite.

   

  DURATA PROIECTULUI:

  Durata proiectului, de la data semnării contractului de finanţare şi până la finalizarea activităţilor a fost de 15 luni, de la 24.10.2012 la 24.01.2014.

  Valoarea totală a proiectului: 15.805.031,93 lei din care Contribuţia Uniunii Europene: 9.971.956,21 lei, Contributia Guvernului României: 2.190.479,50 lei şi Contribuţia beneficiarului: 3.642.596,22 lei.

   

 • CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 ORAŞUL PANTELIMON

  Obiectivul general al proiectului ”CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI EXTINDERE ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 ORAŞUL PANTELIMON, JUDEŢUL ILFOV”  constă în asigurarea accesului la servicii şi oportunităţi de educaţie la standarde europene pentru populaţia de vârstă şcolară din oraşul Pantelimon, prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 1, Pantelimon.

   

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Susţinerea copiilor de vârstă şcolară din oraşul Pantelimon în vederea atingerii potenţialului lor educaţional, prin realizarea de spaţii cu funcţiuni de laboratoare şi cabinete pentru asigurarea unui proces educaţional modern, eficient şi inovator, care să stimuleze asimilarea în mai mare măsură a cunoştinţelor teoretice şi practice.
  • Asigurarea standardelor de siguranţă şi de calitate specifice unei institutii de învăţământ european, prin consolidarea, reabilitarea şi extinderea clădirilor Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1, Pantelimon.
  • Asigurarea unui învăţământ de calitate care să răspundă pe termen scurt, mediu şi lung tendinţelor de creştere demografică care afectează pozitiv populaţia scolară din oraş şi din judeţ.

   

  NECESITATEA PROIECTULUI

  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Pantelimon este singura unitate de învăţământ primar şi gimnazial din oraşul Pantelimon, fiind formată din două clădiri: corp A, Strada Mioriţa nr.24 A şi respectiv, corp B, Strada Biruinţei nr.70.

  În prezent, există o lipsă la capitolul stimularea interesului elevilor pentru a rămâne în şcoală cauzată de inexistenţa unor spaţii destinate antrenării creativităţii acestora, dezvoltării personale, identificării abilităţilor şi a aptitudinilor specifice fiecărui elev în parte. Astfel, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, conform cerinţelor actuale, este necesară modernizarea spaţiilor existente prin reabilitare corespunzatoare, precum şi realizarea de spaţii suplimentare prin extinderea construcţiilor existente.

  Ţinând cont de numărul mare de elevi raportat la capacitatea sălilor de clasă şi a laboratoarelor şi la numărul de cadre didactice, în cadrul Şcolii nr.1 se învaţă în schimburi: Corp A: 2 schimburi-schimbul I: 7,30-13,30, schimbul II: 13,30-18,30; Corp B: 3 schimburi- schimbul I: 7,30-10,25, schimbul II: 10,40-13,25, schimbul III: 14,30-18,10.

  Devine astfel evidentă necesitatea unei extinderi a spaţiului destinat procesului educaţional. Astfel, prin prezentul proiect clădirile existente ale corpului B se vor extinde prin executarea unei mansarde, cu suprafaţa construită de circa 613,08 mp. Clădirile existente ale corpului A se vor extinde prin executarea unei mansarde, cu suprafata construită de circa 755,37 mp.

  In urma mansardării, spaţiul nou creat se va amenaja astfel:

  • In Corpul A, situat pe str. Mioriţei, nr.24 A: 5 săli de clasă, 1 anexă, 1 anexă laborator, 3 laboratoare, 1 grup sanitar fete, 1 grup sanitar baieţi, 1 spatiu curăţenie, 2 casa scării, 1 coridor.
  • In Corpul B, situat pe Str. Biruinţei nr.70: Cabinet Director = 14.25 mp, 7 săli de clasă, 2 anexe, 1 grup sanitar fete, 1 grup sanitar baieţi, 1 grup sanitar cadre didactice, 1 birou, 2 casa scării, 1 coridor.

  Aceste noi spaţii, vor contribui prin destinaţia lor la stimularea în mod activ a interesului elevilor faţă de activităţi educative, formale si non-formale.

   

  REZULTATELE PROIECTULUI

  • 1 Unitate de învăţământ preuniversitar primar, gimnazial din mediul urban reabilitată, modernizată şi extinsă
  • 2000 elevi înscrişi în unitatea de învăţământ
  • 215elevi aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate înscrişi în unitatea de învăţământ
  • 343,66 MWh/an reprezentând economii de energie datorate creşterii eficienţei energetice

   

  BENEFICIARI

  Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi:

  • 1870 elevi care studiază la Şcoala cu clasele I-VIII, nr.1;
  • 66 cadre didactice;
  • Personalul administrativ.

  Beneficiari indirecţi:

  • Autoritatea locală;
  • Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov;
  • Comunitatea locală, prin faptul că vor intra pe piaţa muncii oameni tineri, pregătiţi care vor putea face faţă concurenţei existente şi cerinţelor pe care angajatorii le cer tinerilor absolvenţi, ceea ce va conduce la creşterea economică a zonei şi la diminuarea ratei şomajului.

   

  DURATA PROIECTULUI:

  Durata de realizare a proiectului este de 8 luni, de la 08.10.2014 până la 08.06.2015

  VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 13.188.663,55 lei din care Contribuţia Uniunii Europene: 10.266.192,72 lei, Contribuţia Guvernului României: 1.570.123,59 lei şi Contribuţia beneficiarului: 1.352.347,24lei.

   

Click to listen highlighted text!