Click to listen highlighted text!
  • Asigurarea legăturii dintre Primarul oraşului şi societatea civilă a oraşului prin implementarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea optimă a drepturilor cetăţenilor;
  • Asigurarea informării cetăţenilor oraşului privind principalele activităţi organizate de Primarul Oraşului;
  • Îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică precum şi a Regulamentului referitor la lucrările de secretariat în petiţionare;
  • Informarea cetăţenilor cu privire la principalele activităţi ale aparatului de specialitate al primariei;
  • Informarea conducerii primăriei referitor la solicitarile cetăţenilor;
  • Informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
  • Monitorizarea circuitului corespondenței și prezentarea periodică a unui raport cu privire la stadiul soluționării acesteia;
  • Arhivarea și inventarierea pe termene de păstrare, conform nomenclatorului arhivistic a documntelor la nivelul compartimentului;
Click to listen highlighted text!