Click to listen highlighted text!
DOCUMENTAȚII DE URBANISM ÎN VEDEREA CONSULTĂRII POPULAȚIEI

 • Documentele necesare emiterii Certificatului de urbanism

  I .ACTE NECESARE CERTIFICAT DE URBANISM

  1. Cere tip completata conform formular si semnata de catre solicitant
  2. Taxa emitere certificat de urbanism
  3. Copie act proprietate
  4. Copii planuri cadastrale de amplasament/incadrare in zona (2 ex)
  5. Extras carte funciara la zi ( valabil 30 zile) – original – ANCPI
  6. Extras ortofotoplan – original – ANCPI

  NOTA:Pentru branșamente : gaze, electrica, apa-canal se vor solicita cereri de la avizatori.

  Adrese avizatori:

  Electrica: centru E- DISTRIBUTIE  sos. Pantelimon (zona Delfinului) sau orice alt punct de lucru E-DISTRIBUTIE

  Gaze: str. Sf. Gheorghe, oras Pantelimon ( Megaimage )

  Apa-canal:str. Livezilor nr. 94, Pantelimon

  Mediu: aleea Lacul Morii nr. 1, Bucuresti, sector 4

  Salubritate – str. Tudor Vladimirescu , oras Pantelimon ( sc. Ecolvol )

  Acord adminsitrator drum – Serviciul Gospodarie Locala Pantelimon (Primarie)

  NOTA: Extrasul de carte funciara – se poate obtine fie de la ANCPI  Ilfov ( sos. Pavel D. Kiseleff nr. 34, Bucuresti, sect.1), sau prin intermediul unui topometrist autorizat sau de catre un notar public

  NOTA: Extrasul de pe orto-foto-plan se poate obtine prin intermediul unui  topometrist autorizat sau de de la ANCPI  Ilfov ( sos.  Kiseleff nr. 34, bucuresti, sect.1)

  NOTA: Pentru detinatorii unor terenuri in concesiune/folosinta se va folosi cadastrul de drum si extrasele aferente acestuia si atasa o copie dupa actul detinut

  In acest caz cadastrul de drum va fi obtinut da la biroul de cadastru din cadrul institutiei iar extrasul de carte funciara si ortofotoplanul va fi obtinut de la ANCPI ILFOV pe numarul cadastral al strazii unde urmeaza a se executa bransamentul.

  Taxele aferente certificatelor de urbanism se calculeza in functie de suprafata terenului conform urmatorului table

  1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism:

  Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

  a) Pana la 150 mp inclusiv 6 lei

  b) intre 151 si 250 mp inclusiv 7lei

  c) intre 251 si 500 mp inclusiv 10 lei

  d) intre 501 si 750 mp inclusiv 13 lei

  e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv 15 lei

  f) peste 1.000 mp – 15 + 0.01 leu/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

   Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 16 lei .

   

 • Documentele necesare emiterii Certificatului de nomenclator stradal

  ACTE NECESARE OBTINERII CERTIFICATULUI DE NOMENCALTURA STRADALA:

  1. Cerere TIP
  2. Copie act de proprietate asupra imobilului teren/constructive
  3. Cadastru imobil
  4. Copie bulletin proprietar imobil
  5. Taxa 10 lei
  6.  Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de 10 lei, inclusiv.

  Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 “CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare” obţinut de la emitent – va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
  a) certificatul de urbanism, în copie;*
  b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  c) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
  d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
  e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.

 • Documentele necesare emiterii Certificatelor de atestare edificare construcții

  ACTE NECESARE OBTINERII CERTIFICATELOR DE ATESTARE EDIFICARE CONSTRUCȚII

  1. Cerere
  2. Copie autorizatie de construire
  3. Copie Proces Verbal
  4. Copie Certificat de Nomenclatura Stradala
  5. Plan de amplasament si delimitare cu constructia pentru care se solicita certficatul de atestare din care sa reaiasa suprafetele constructiei, stampilat si semnat de catre topometrist autorizat
 • Documentele necesare obținerii adeverințelor intravilan / extravilan

  ACTE NECESARE OBTINERII ADEVERINTELOR DE INTRAVILAN/EXTRAVILAN.

  1. Cerere completata si semnata de catre proprietar
  2. Copie act de proprietate asupra terenului
  3. Copie cadastru teren
  4. Copie buletin proprietar
 • Documentele necesare obținerii autorizației de construire / desființare

  ACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

  AUTORIZATIE CONSTRUIRE (AC)

  1. Cerere tip AC +anexa la cerere, completate corespunzator semnata de catre proprietar sau imputernicit legal ( procura autentificata de catre notariat)
  2. Taxa autorizatie de construire 0,5% din valoarea lucrarilor stabilita in deviz
  3. Copie certificat de urbanism
  4. Act proprietate legalizat la notariat
  5. Extras carte funciara (valbilitate 30 zile)
  6. Copii planuri cadastrale de amplasament/incadrare in zona
  7. Extras de pe ortofotoplan
  8. Avizele solicitate prin certificatul de urbanism (in copie)
  9. Declaratii, studii (dupa caz)
  10. Studiu geotehnic verificat pe cerinta A.F
  11. Dovada inscrierii proiectului la OAR + taxa OAR
  12. Memoriu tehnic arhitectura + planuri ( verificate dupa caz la cerintele fundamentale)-

  2 ex.originale

  1. Memoriu tehnic rezistenta + planuri ( verificate)-2 ex.originale
  2. Memorii tehnice instalatii termice, sanitare, electrice + planuri ( verificate dupa

  caz)- 2 ex.originale

  1. Deviz lucrari intocmit de catre arhitect
  2. Alte avize/studii/documentatii solicitate prin certificatul de urbanism

  Avem rugamintea sa transmiteti documentatiile complete, conform informatiilor de mai sus.

  Avand in vedere complexitatea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire va informam ca ne puteti contacta la numerele de telefon 021. 350 2442, interior 208, 215 .

  Discutiile referitoare la proiectele de arhitectura se vor purta direct cu arhitectul care raspunde de intocmirea proiectul .

  TAXELE pentru documentele solicitate se vor achita  in cont RO52TREZ42121160203XXXXX

  Beneficiar: ORASUL PANTELIMON

  COD FISCAL : 4420759

  Pentru  alte petitii si informatii  va rugam sa le depuneti pe mailul Serviciului de Urbanism: urbanism@primariapantelimon.ro

   

   Eliberarea documentelor se va face direct prin posta la adresa mentionata/indicata in    

   Cerere.

 • Formulare online

CORESPONDENTA
e-mail: urbanism@primariapantelimon.ro

Click to listen highlighted text!