Click to listen highlighted text!

Atribuțiile Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Pantelimon constau în:

 • primirea și verificarea indicatorilor de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de unitățile beneficiare de credite
 • anual, pentru întocmirea bugetului orășenesc și de câte ori au loc corecții și rectificări de buget, întocmește proiectul de buget pentru instituțiile de subordonare locală pe baza datelor prezentate de aceștia și a indicatorilor de bază
 • întocmirea detalierilor la buget pentru capitolele bugetare
 • primirea lunară a conturilor de execuție ale unităților, le verifică, le analizează și întocmește execuția pe ordonatori în vederea încadrării în prevederea bugetară trimestrial, până la data de 20 ale lunii următoare încheierii trimestrului, primește dările de seamă trimestriale ale unităților de subordonare locală
 • participarea la acțiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor bănești ori de câte ori este nevoie
 • elaborarea și redactarea corespondenței specifice repartizată biroului

Atribuții legate de activitatea financiar-contabilă:

 • efectuarea de încasări și plăți în numerar pentru persoane fizice și juridice pe baza de documente legal întocmite
 • acordarea vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajării plăților de către instituție, precum și a altor documente care necesită aceasta viză
 • întocmirea și predarea decontului privind taxa pe valoare adăugată în baza documentelor legale, conform legii care reglementează această taxă , virarea ei către buget la termenul stabilit de lege
 • evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operațiunilor contabile, în mod sistematic și cronologic
 • întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăți către furnizori
 • întocmirea dispozițiilor de plată și încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum și urmărirea decontării acestora
 • întocmirea filei CEC pentru ridicări de sume din bancă, respectând plafoanele de plăți, conform legislației în vigoare
 • primirea și înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor și ieșirilor din magazie
 • întocmirea și verificarea balanței de verificări lunare, avându-se în vedere concordanța dintre conturile analitice și sintetice
 • întocmirea și înaintarea către DGFPS a bilanțului trimestrial și anual privind activitatea instituției
 • participarea la acțiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor bănești ori de câte ori este nevoie
Click to listen highlighted text!