Click to listen highlighted text!
Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 din orașul Pantelimon a fost închis pe o perioadă nedeterminată, din cauza numărului redus de cereri de vaccinare.
STIMAȚI CETĂȚENI,

 Primăria Orașului Pantelimon, prin Direcția Economică, solicită tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice să efectueze o actualizare a datelor cu caracter personal la sediul primăriei ori online, pentru a se respecta ultimele modificările legislative. Actualizarea trebuie să cuprindă CNP/CUI, adresa de domiciliu/sediul,  iar dacă există mijloace de transport declarate, să se menționeze anul de fabricație al acestora.

Actualizarea se poate face și online, trimițând la adresele de e-mail:  contabilitate@primariapantelimon.ro sau itl@primariapantelimon.ro o fotocopie CI, fotocopie talon (sau a cărții de identitate a mijlocului de transport).

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor orașului Pantelimon și pentru o mai bună comunicare între cetățeni și reprezentanții primăriei orașului Pantelimon, puteți accesa lista cu date de contact și adresele de e-mail ale directorilor și coordonatorilor tuturor departamentelor și direcțiilor instituției noastre.

Functii conducere Primaria orasului Pantelimon si pers. desem. Relatii cu Publicul_02.02.2023

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE ALE ORAȘULUI PANTELIMON.

Completați si trimiteți ONLINE cererea de înscriere aici, pentru:
Persoane Fizice
Persoane Juridice

CONSULTARE PUBLICĂ

 

ANUNT DE LICITAŢIE

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: ORAȘUL PANTELIMON, cod fiscal 4420759, cu sediul în Sf. Gheorghe, nr. 32, Oraș Pantelimon, Judet Ilfov, persoană de contact: telefon 021.301.70.01, int. 205,  fax 021 350.24.44, e-mail juridic@primariapantelimon.ro,  pagina de internet www.primariapantelimon.ro, 
 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: bunul imobil – Lacul Pantelimon în suprafață totală de 217,0015 ha (luciul de apă și terenul aferent) aparținând domeniului public al Orașului Pantelimon, situat în intravilanul Orașului Pantelimon, FN, identificat cu număr cadastral 121728  înscris în Cartea Funciara  121728,  Tarla 96, Parcela Hb 971, urmează a fi concesionat în vederea în  vederea  desfășurării unor activități  de piscicultură și agrement. Concesionarea se va face conform O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ și Hotărârii Consiliului Local Pantelimon  168 / 26.07.2023.
 3. Informatii privind Documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:  pe baza unei solicitări scrise la sediul institutiei.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Direcția Juridică (etaj 1) din cadrul Orașului Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 32, Oraș Pantelimon, Judet Ilfov.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019:  50 de lei/exemplar, se poate achita cu numerar la casieria  Orașului Pantelimon.
  • Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 18.08.2023, ora 11:00.
 4. Informații privind ofertele:

4.1.      Data limita de depunere a ofertelor : 28.08.2023, ora 11:00.

4.2.      Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Orașul Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 32, Oraș Pantelimon, Judet Ilfov, Compartimentul Registratură.

4.3.      Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar original,  în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 1. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 29.08.2023, ora 11:00,  la sediul Orașului Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 32, Oraș Pantelimon, Judet Ilfov.
 2. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instanței competente în solutionarea litigiilor apărute și termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Ilfov, Oraș Buftea str. Ştirbei Vodă nr. 24, Judeţul Ilfov. Tel. 021.312.23.43; Fax: 021.312.23.51, tr-ilfov@just.ro
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicarii: 03.08.2023

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic a lacului Pantelimon II, amplasat pe cursul râului Colentina și este situat între lacurile Dobroești și Cernica, în vederea desfăşurării unor activităţi de piscicultură și agrement.

Proiectele de acte normative supuse consultării publice, se găsesc:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin 4. din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 19.05.2023 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor transmite:

 • pe email-ul juridic@primariapantelimon.ro
 • prin poștă pe adresa, strada Gheorghe, nr. 32, oraș Pantelimon, județ Ilfov,  pentru Biroul Juridic, Relații cu Consiliul Local.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie  publică deschisă cu oferta în plic a Lacului Pantelimon II.

Știri și noutăți

Înființarea Grupului de Acțiune Locală Pantelimon

Primăria orașului Pantelimon organizează procedura de selecție a partenerilor privați pentru constituirea parteneriatuluu în vederea înființării unei asociații de tip Grup de Acțiune Locală – mediu urban. Acest grup este un parteneriat public-privat, constituit din reprezentanți au sectorului public, sectorului privat și societății civile ce va contribui la dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin implementarea unei […]

Vezi toate stirile

Click to listen highlighted text!