Click to listen highlighted text!

Atribuții:
-identificarea, măsurarea și verificarea terenurilor care aparțin domeniului public și privat, cu alte direcții din cadrul instituției;
punerea în posesie a persoanelor fizice și juridice care dețin terenuri ca urmare a sentințelor civile și a altor acte ce stabilesc atribuirea, reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de teren, conform legilor fondului funciar;
-participarea la expertize tehnico-judiciare;
-participarea la măsurare, verificare și realizări de planuri de situație, cu alte direcții din cadrul instituției;
-asigurarea răspunsurilor la corespondența și orice sesizări adresate de contribuabili;
-întocmire de planuri parcelare

Acte necesare solicitare plan parcelar:
Cerere proprietar imobil / persoană împuternicită;
Copie act proprietate imobil;
Copie act de identitate solicitant / împuternicire.

Acte necesare solicitare duplicat titlu de proprietate:
-Cerere adresată Comisiei Locale de fond funciar, de unde a fost ridicat originalul titlului de proprietate, de titularul dreptului de proprietate sau de moștenitorii acestuia;
-Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a pierderii titlului de proprietate sau distrugerii acestuia;
-Declarația notarială pe propria raspundere privind posesia și pierderea titlului de proprietate al cărui duplicat se solicită de titularul dreptului de proprietate/moștenitorii acestuia;
-Declarația notarială a celorlalți moștenitori înscriși în titlul de proprietate sau a moștenitorilor acestora, după caz, care să cuprindă mențiuni privind acordul acestora cu privire la eliberarea duplicatului titlului de proprietate și că nu dețin în original titlul de proprietate al cărui duplicat se solicită;
-Actele de stare civilă ale titularilor și moștenitorilor, iar în cazul moștenitorilor, dovada calității acestora prin certificatul de moștenitor sau cerificatul de calitate de moștenitor.

Acte necesare solicitare duplicat Ordinul Prefectului privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren, în condițiile art. 23/36 din Legea nr. 18/1991, republicată:
-Cererea proprietarilor/moștenitorilor, conform certificatelor de moștenitor / de calitate de moștenitor;
-Actele de identitate ale proprietarilor / moștenitorilor acestora;
-Certificate de moștenitor/de calitate de moștenitor-Anunț dat la un ziar de circulație națională privind piederea ordinului prefectului în cauză, cu specificarea datelor de identificare ale ordinului prefectului -Fila întreagă din publicația unde a fost declarat pierdut ordinul, pentru a se vedea data și numele publicației, în original;
-Declarația notarială a proprietarilor/moștenitorilor acestora privind posesia, pierderea ordinului prefectului al cărui duplicat se solicită și neintrarea în circuitul civil al actului în cauză.

Acte necesare solicitare emitere Ordinul Prefectului privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren, în condițiile art. 23/36 din Legea nr. 18/1991, republicată:

-Cererea proprietarilor/moștenitorilor, conform certificatelor de moștenitor / de calitate de moștenitor;
-Schița topocadastrală cu tabel de coordonate în sistem stereografic 1970 și plan de încadrare în zonă, întocmite de o persoană autorizată;
-Actele de identitate ale proprietarilor / moștenitorilor acestora;
-Acte de proprietate, certificate de moștenitor/de calitate de moștenitor, sentințe judecătorești definitive și irevocabile, decizii C.A.P., etc.

Click to listen highlighted text!