Click to listen highlighted text!

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL- ANUL 2024

ANUNT MODIFICARE PROGRAM CU PUBLICUL – ANUL 2024

PRIMIRI  ACTE ȘI ELIBERĂRI  ACTE

LUNI:  08.30 – 14.00

MARŢI:  12.30 – 16.30

MIERCURI: 08.30 – 14.00

JOI: 12.30 – 16.30

VINERI: 08.30 – 12.00

 

FURNIZARE DATE CU CARACTER PERSONAL

LUNI: 14.00 – 16.30

MARŢI:  08.30 – 12.30

MIERCURI:  14.00 – 16.30

JOI:  8.30 – 12.30

VINERI :  12.00 – 14.00

Program audiențe șef serviciu
Marți 10:00- 12:00
Joi 10:00-12:00

Informatii de contact

Mail: evidenta.populatiei@primariapantelimon.ro
Adresa: B-dul. Biruintei, nr. 56 A, oras Pantelimon, judet Ilfov.
 TEL. FIX – 021/3017090
 TEL. MOBIL – 0752297092

Sef serviciu

Cocoș Adrian

 

Prin “actul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă” se înţelege:

 

 1. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă – încheiat în formă autentică;
 2. Contract de donaţie a unui imobil tip locuinţă – încheiat în formă autentică;
 3. Contract de schimb de locuinţe – încheiat în formă autentică;
 4. Contractul (convenţia) de partaj voluntar, autentificat(ă) sau hotărârea judecătorească de partaj, definitivă;
 5. Contract de întreţinere sau de rentă viageră – încheiat în formă autentică;
 6. Contract de închiriere (locaţiune) a locuinţei:

-din fondul locativ de stat; în acest caz, solicitantul trebuie să figureze fie la rubrica „Titularul contractului de închiriere”, fie la rubrica „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”;

– proprietate a unei persoane fizice, înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice;

-proprietate a unei persoane juridice(accesoriu contractului de muncă  se prezintă şi adeverinţă de salariat);

 1. Contract de comodat al unui imobil cu destinaţie de locuinţă, încheiat în formă autentică;
 2. Certificat de moştenitor care se referă la un imobil cu destinaţia de locuinţă;
 3. Autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţită de procesul verbal de recepţie a locuinţei sau extras de Carte Funciară.
 4. Hotărârea judecătorească rămasă definitivă și executorie privind dobândirea locuinței;
 5. Act de adjudecare a unui imobil cu destinație de locuință;
 6. Adeverinţă-tip eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol ca titular al unui imobil tip locuință;
 7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta acte încheiate în condiții de validitate privind spațiul locativ; Declarația se completează în fața funcționarului din ghișeu și se confirmă de un martor adus de solicitant .
 8. Extrasul de Carte Funciară de dată recentă (sub 30 de zile) – numai dacă este înscrisă adresa administrativă a imobilului;

       PRECIZĂRI: ACTUL DE PROPRIRETATE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE.

       Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate și va completa rubrica aferentă de pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnând în fața funcționarului din ghișeu . Declarația de primire în spaţiu poate fi consemnată și în fața notarului public, a polițistului de siguranță publică, a funcționarului  misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

      În cazul în care, în actul de spațiu figurează o persoană care are drept de uzufruct viager sau clauză de abitație viageră, este necesar consimțământul acelei persoane. 

        Dacă imobilul a fost notificat în Cartea Funciară ca ,,Locuință a familiei” este necesar consimțământul proprietarilor pentru stabilirea domiciliului/reședinței unei terțe persoane în imobilul respectiv.

        În cazul în care există neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală, este obligatoriu  a se prezenta un „Certificat de nomenclatură stradală” de la Serviciul Urbanism din cadrul Primărie Pantelimon.  

 

 

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate conform OUG nr. 97 din 14 iulie 2005 este de până la 30 de zile. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

În sprijinul cetățeanului!

Pentru situațiile care nu necesită verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate la nivelul SPCLEP Pantelimon este 10 zile.

Pentru situațiile deosebite în care cetățeanul poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (motive medicale, deplasarea urgentă îna ltă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/etc.), va fi îndrumat să se adreseze șefului seviciului care va analiza și va dispune măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.

 

Click to listen highlighted text!