Click to listen highlighted text!

DEPUNERE DOSAR INREGISTRARE CASATORIE

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Declarație tip de căsătorie;
Declarație tip cu privire la comunicarea reciprocă de către viitorii soți a stării lor de sănătate;
– Act de identitate soț (copie si original, valabil atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei);
– Act de identitate soţie (copie si original, valabil atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei);
– Certificat naştere soţ (copie si original);
– Certificat naştere soţie (copie si original);
– Certificate prenupţiale de la medic pentru ambii soţi (original – Acestea au termen de valabilitate 14 zile de la data emiterii);
– Hotărâre de divorţ (original)/certificat de divorț notarial sau administrativ (copie si original);
– Certificat de deces (pentru persoanele văduve copie si original);
– Copii xerox acte de identitate ale martorilor – (2 martori);
– Convenţia matrimoniala încheiată la notar (original);
– Dosar cu şina;
– Taxă căsătorie 100 lei pentru zilele nelucrătoare;

ESTE OBLIGATORIU!!!
– UNUL DINTRE SOŢI SĂ AIBĂ DOMICILIUL/REŞEDINŢA ÎN ORAŞUL PANTELIMON.
– VÂRSTA MINIMĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ESTE DE 18 ANI PENTRU AMBII SOŢI.
– CĂSĂTORIA SE ÎNCHEIE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE 11 ZILE, ÎN CARE SE CUPRIND ATÂT ZIUA CÂND A FOST FĂCUTĂ DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE, CÂT ŞI ZIUA ÎN CARE SE OFICIAZĂ CĂSĂTORIA.
– PREZENŢA AMBILOR SOŢI LA DEPUNEREA DOSARULUI DE CĂSĂTORIE.

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA.

DOSAR SOLICITARE DUPLICAT ACTE DE STARE CIVILA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ (NAȘTERE, CĂSĂTORIE, DECES ȘI DIVORȚ ADMINISTRATIV)

Cerere tip eliberare duplicate (ANEXA 42);
– Act de identitate al titularului sau persoanei împuternicite (copie si original)
– Procura specială autentificata la notar în cazul persoanelor împuternicite (original);
– Copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat (daca este posibil)

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

DOSAR ELIBERARE EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILA

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ (NAȘTERE, CĂSĂTORIE ȘI DECES)

Cerere tip (ANEXA 4);
– Actul de identitate al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă (copie si original);
– Procura specială autentificată la un notar public în cazul persoanelor împuternicite (original);
– Certificat naștere, căsătorie sau deces al titularului (copie si original);

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

ANEXA 23- DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE

ACTE NECESARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE (Anexa 24)

Cerere tip pentru deschiderea procedurii succesorale (ANEXA 23)
– Certificat de deces pentru persoana decedată după care se face succesiunea (copie si original);
– Certificat de naștere si de căsătorie pentru soția supraviețuitoare/soțul supraviețuitor (copie si original);
– Act de identitate pentru moștenitori (copie si original);
– Certificat de naștere si de casatorie pentru moștenitori (copie si original);
– Titlul de proprietate in situația in care obiectul succesiunii se refera la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar (copie si original);
– Certificat de acționar, in situația in care obiectul moștenirii se refera la acțiuni deținute de persoana decedata și dupa care se face succesiunea (copie si original);
– Act de concesiune pentru locul de veci, deținut de persoana decedata după care se face succesiunea (copie si original);
– Certificatul de atestare fiscală cu valoarea impozabilă pentru imobilul de natură construcție și/sau teren care fac obiecul succesiunii (copie si original).

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE UNUL DINTRE MOSTENITORI

DOSAR TRANSCRIERE CERTIFICAT DE NASTERE

ACTE NECESARE TRANSCRIERE CERTIFICAT SAU EXTRAS NASTERE

Cerere tip transcriere – ANEXA 33
– Certificat sau extras nastere (copie si original apostilat/supralegalizat daca este cazul),
– Traducerea legalizata a acestora (original)
– Act identitate, mama (copie si original)
– Certificat de nastere mama (copie si original)
– Pasaport mama (copie si original)
– Act de identitate tata (copie si original)
– Certificat de nastere tata (copie si original)
– Pasaport tata (copie si original)
– Certificat de casatorie (copie si original)
– Procura speciala autentificata de catre un notar public (original)
– Act de identitate imputernicit (copie si original)
– Certificatul de dobândire/redobândire a cetăţeniei române (copie si original)
Declaratie cu privire la domiciliul copilului dupa transcrierea certificatului sau extrasului (ANEXA 34)
Declaratie cu privire la nationalitatea copilului
Declaratie cu privire la faptul ca nu a mai fost solicitata transcrierea/ inscrierea/reconstituirea certificatului sau extrasului ( ANEXA 35)
Declarație lipsa acte mamă/tată
– Declaratie notariala privind acordul parintelui cetatean strain din care sa reiasa acordul pentru dobandirea/redobandirea cetateniei romane in cazul transcrierii certificatului/extrasului (original)
– Doua dosare
– Documentele se vor depune in doua exemplare un original si o copie.

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

DOSAR TRANSCRIERE CERTIFICAT DE CASATORIE

ACTE NECESARE TRANSCRIERE CERTIFICAT SAU EXTRAS CĂSĂTORIE

Cerere tip transcriere certificate de casatorie (ANEXA 33);
– Certificat / extras de casatorie sau livret de familie (copie si original apostilat/supralegalizat daca este cazul);
– Traducerea legalizata a acestora (original – daca este cazul);
– Act de identitate sotie (copie si original);
– Certificat de nastere sotie (copie si original);
– Pasaport sotie (copie si original);
– Act de identitate sot (copie si original);
– Certificat nastere sot (copie si original);
– Pasaport sot (copie si original);
– Declaratie notariala privind numele purtat de soti dupa incheierea casatoriei in cazul in care nu este specificat in cuprinsul certificatului/extrasului sau livretului (original);
Declaratie cu privire la faptul ca nu a mai fost solicitata transcrierea/ inscrierea/reconstituirea certificatului/extrasului sau livretului – ANEXA 35
– Declaratie notariala cu privire la regimul matrimonial ales (original);
– Procura speciala autentificata de catre un notar public (original);
– Act identitate imputernicit (copie si original);
– Certificatul de dobândire/redobândire a cetăţeniei române (copie si original);
– Doua dosare
– Documentele se vor depune in doua exemplare (un original si o copie)

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

DOSAR TRANSCRIERE CERTIFICAT DE DECES

ACTE NECESARE TRANSCRIERE CERTIFICAT SAU EXTRAS DECES

Cerere tip – ANEXA 33;
– Certificat sau extras deces (copie si original apostilat/supralegalizat daca este cazul);
– Traducerea legalizata a acestora (copie si original – daca este cazul);
– Buletin sau carte identitate decedat (copie si original);
– Certificat de nastere decedat (copie si original);
– Certifcat de casatorie decedat (copie si original);
– Pasaport decedat (copie si original);
– Act identitate solicitant (copie si original)
Declaratie cu privire la faptul ca nu a mai fost solicitata transcrierea/ inscrierea/reconstituirea certificatului sau extrasului – ANEXA 35;
– Doua dosare
– Documentele se vor depune in dublu exemplar (un original si o copie).

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

DOSAR SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

ACTE NECESARE PENTRU PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL, ATUNCI CÂND SE SOLICITĂ SCHIMBAREA NUMELUI /PRENUMNELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cerere tip catre Monitorului Oficial al României, Partea a III-a;
– Actul de identitate al solicitantului (copie si original)
– Certificat naștere și căsătorie al solicitantului (copie si original)

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DE NUME/PRENUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cerere tip de schimbare de nume, motivată corespunzător;
– Memoriu scris de solicitant in care detaliaza motivul real de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativa (copie si original);
– Certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, prenumelui și acte de identitate (copie si original);
– Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an (copie si original);
– Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
– Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte în cazul schimbării de nume sau prenume al copilului minor;
– Decizia de aprobare a autorităţii tutelare (pentru minor,cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore) (copie);
– Cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului (original);
– Declaraţia autentificată a doua persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume (in cazul în care se impune);
– Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale (copie si original);
– Toate documentele se vor depune in patru exemplare un original si trei copii;
– Patru dosare din plastic

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

DOSAR INREGISTRARE TARDIVA A NASTERII

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAȘTERII

Cerere tip pentru inregistrarea tardiva a nasterii
– Certificat medical constatator al nasterii (original)
– Act de identitate mama (copie si original)
– Certificat nastere mama (copie si original)
– Act de identitatea tata (copie si original)
– Certificat nastere tata (copie si original)
– Certificat casatorie (copie si original)

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA DE CATRE UNUL DINTRE PARINTI.

INSCRIERE MENTIUNI

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA MENȚIUNILOR PE MARGINEA ACTELOR DE STARE CIVILĂ, ÎN BAZA SENTINȚELOR JUDECĂTOREȘTI

Cerere tip pentru inscrierea mentiunilor in baza sentintei judecatoresti;
– Act de identitate titular sau persoana împuternicită (copie si original);
– Procura specială autentificata de catre un notar public în cazul persoanelor împuternicite (original);
– Certificat naștere și căsătorie al titularului (copie si original);
– Sentința judecătorească definitivă și irevocabilă (original);

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

DOSAR ELIBERARE ANEXA 9 (DOVADA DE CELIBAT)

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ANEXEI 9 (DOVADA DE CELIBAT)

Cerere tip eliberare ANEXA 9 (Dovada de celibat);
– Act de identitate titular sau persoana împuternicită (copie si original)
– Procura specială autentificata de catre un notar public în cazul persoanelor împuternicite (original)
– Certificat de naștere al titularului (copie si original)

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA, DE CATRE TITULAR SAU PRIN ÎMPUTERNICIT CU PROCURĂ SPECIALĂ.

DOSAR INREGISTRARE A DECESULUI

ACTE NECESARE INREGISTRARE DECES

– Certificat medical constatator al decesului (original)
– Pașaport decedat (original)
– Certificat nastere decedat (copie si original)
– Certificat casatorie decedat (copie si original)
– Acte identitate declarant (copie si original)
– Pașaport declarant (copie si original)
– Certificat de nastere declarant (copie si original)
– Certificat de casatorie declarant (copie si original)
– Aprobarea parchetului în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente (declaraţia făcându-se în termen de 48 de ore), precum şi în situaţia în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal (original)
Declaratie tip lipsa documente decedat (in situatia in care declarantul nu detine actele necesare inregistrarii decesului)
Declaratie tip pentru bunurile si mostenitorii de drept ai defunctului

Declararea decesului poate fi facuta de catre membrii familiei sau alte persoane care au cunostiinta despre deces. Eliberarea certificatul de deces se face doar membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. Persona indreptatita trebuie sa prezinte testament, contract de vanzare cumparare cu drept de uzu-fruct viager, donatie in original.

ATENȚIE !!!!
DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILA.

Formulare de descarcat


Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Click to listen highlighted text!