Click to listen highlighted text!

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
– paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
– certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie;
– două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR

ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE LA DOBANDIREA CETATENIE ROMANE

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
– certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE PIERDUTĂ

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
– documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi¬tate.
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– buletinul de identitate;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;
– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII (CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE)

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
– documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
– fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

INSCRIERE RESEDINTA

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
– actul de identitate al solicitantului;
– documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
– consimţământul găzduitorului, după caz.

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.

SCHIMBARE DOMICILIU DIN STRAINATATE IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
– paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română emis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
– actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

ATENȚIE !!!!

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SEDIUL SERVICIULUI DE EVIDENTA AL PERSOANELOR.


Prin prezenta sunt de acord ca datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale institutiei. Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta vor fi prelucrate de catre Primăria Orașului Pantelimon cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Click to listen highlighted text!